Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2014 12:44 PR.0007.201.2014 Uchwała Nr PR.0007.201.2014 w sprawie skargi złożonej przez p. T.G.* zamieszkałego w Rudzie Śląskiej pod adresem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
06.11.2014 12:39 PR.0007.200.2014 Uchwała Nr PR.0007.200.2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radną stosunku pracy
06.11.2014 12:33 PR.0007.199.2014 Uchwała Nr PR.0007.199.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie ...
06.11.2014 12:30 PR.0007.198.2014 Uchwała Nr PR.0007.198.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 970/3
06.11.2014 12:27 PR.0007.197.2014 Uchwała Nr PR.0007.197.2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Orzegowie w rejonie ul. Starej - Tylnej ...
06.11.2014 12:23 PR.0007.196.2014 Uchwała Nr PR.0007.196.2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Bykowinie w rejonie ul. Katowickiej - Otylii ...
06.11.2014 12:16 PR.0007.195.2014 Uchwała Nr PR.0007.195.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych ...
06.11.2014 12:05 PR.0007.194.2014 Uchwała Nr PR.0007.194.2014 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 nadanego Uchwałą ...
06.11.2014 11:59 PR.0007.193.2014 Uchwała Nr PR.0007.193.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
06.11.2014 11:56 PR.0007.192.2014 Uchwała Nr PR.0007.192.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
06.11.2014 11:51 PR.0007.191.2014 Uchwała Nr PR.0007.191.2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach inicjatywy Jessica Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Banku Ochrony Środowiska S.A. ...
06.11.2014 11:44 PR.0007.190.2014 Uchwała Nr PR.0007.190.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów
06.11.2014 11:40 PR.0007.189.2014 Uchwała Nr PR.0007.189.2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku
06.11.2014 11:36 PR.0007.188.2014 Uchwała Nr PR.0007.188.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2044
06.11.2014 11:25 PR.0007.187.2014 Uchwała Nr PR.0007.187.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
06.11.2014 11:21 PR.0007.186.2014 Uchwała Nr PR.0007.186.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2044 ...
06.11.2014 11:19 PR.0007.185.2014 Uchwała Nr PR.0007.185.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
06.11.2014 11:17 PR.0007.184.2014 Uchwała Nr PR.0007.184.2014 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu