Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2015 09:32 Druk Nr 16/15 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez pana ZN* zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na przewlekłość działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
23.01.2015 09:29 Druk Nr 7/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2015.
16.01.2015 13:29 Druk Nr 15/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030.
16.01.2015 13:26 Druk Nr 14/15 Projekt uchwały zmianiającej uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029.
16.01.2015 13:24 Druk Nr 13/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015.
16.01.2015 13:24 Druk Nr 13/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015.
16.01.2015 13:22 Druk Nr 12/15 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015.
16.01.2015 13:14 Druk Nr 11/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030".
16.01.2015 13:05 Druk Nr 10/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
16.01.2015 13:02 Druk Nr 9/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego przy ulicy Jana Gierałtowskiego 29
16.01.2015 12:58 Druk Nr 8/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
16.01.2015 12:52 Druk Nr 6/15 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska w komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
16.01.2015 12:49 Druk Nr 5/15 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach.
16.01.2015 12:47 Druk nr 4/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
16.01.2015 12:36 Druk Nr 3/15 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
16.01.2015 12:33 Druk 2/15 Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska.