Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2015 16:45 PR.0007.52.2015 Uchwała nr PR.0007.52.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji Mieszkaniowej do spraw przyznawania mieszkań w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego
26.02.2015 16:40 PR.0007.51.2015 Uchwała nr PR.0007.51.2015 w sprawie skargi p. P.S. zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, dotyczącej odwołanie „od decyzji Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa z dnia 27 lutego 2014
26.02.2015 16:36 PR.0007.50.2015 Uchwała nr PR.0007.50.2015 w sprawie w sprawie skargi p.A.S.Prezesa Zarządu xxx xxx sp. z o.o. w przedmiocie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w niektórych jednostkach
26.02.2015 16:34 PR.0007.49.2015 Uchwała nr PR.0007.49.2015 w sprawie skargi złożonej przez Pana B.C. zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
26.02.2015 16:31 PR.0007.48.2015 Uchwała nr PR.0007.48.2015 w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Ruda Śląska zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień
26.02.2015 16:29 PR.0007.47.2015 Uchwała nr PR.0007.47.2015 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
26.02.2015 16:27 PR.0007.46.2015 Uchwała nr PR.0007.46.2015 w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.127.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu KZK GOPw Katowicach
26.02.2015 16:25 PR.0007.45.2015 Uchwała nr PR.0007.45.2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
26.02.2015 16:23 PR.0007.44.2015 Uchwała nr PR.0007.44.2015 w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
26.02.2015 16:21 PR.0007.43.2015 Uchwała nr PR.0007.43.2015 w sprawie nadania nazwy dla Drogowej Trasy Średnicowej położonej w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska
26.02.2015 16:16 PR.0007.42.2015 Uchwała nr PR.0007.42.2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Ks. Augusta Potyki ....
26.02.2015 16:13 PR.0007.41.2015 Uchwała nr PR.0007.41.2015 zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.66.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska....
26.02.2015 16:10 PR.0007.40.2015 Uchwała nr PR.0007.40.2015 w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego ...
26.02.2015 16:06 PR.0007.39.2015 Uchwała nr PR.0007.39.2015 w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 ....
26.02.2015 15:57 PR.0007.38.2015 Uchwała nr PR.0007.38.2015 w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 13 ...
26.02.2015 15:54 PR.0007.37.2015 Uchwała nr PR.0007.37.2015 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
26.02.2015 15:45 PR.0007.36.2015 Uchwała nr PR.0007.36.2015 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości ...*
26.02.2015 15:43 PR.0007.35.2015 Uchwałą nr PR.0007.35.2015 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na rekonstrukcji wieży sygnaturki kościoła ...
26.02.2015 15:39 PR.0007.34.2015 Uchwała nr PR.0007.34.2015 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na konserwacji wraz z wykonaniem przeszklenia ochronnego okien ...
26.02.2015 15:13 PR.0007.33.2015 Uchwała nr PR.0007.33.2015 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji kościoła p.w. św. Pawła w Rudzie Śląskiej...
26.02.2015 15:11 PR.0007.32.2015 Uchwała nr PR.0007.32.2015 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie pokrycia dachowego wieży kościoła p.w. św. Józefa ...
26.02.2015 15:07 PR.0007.31.2015 Uchwała nr PR.0007.31.2015 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie pokrycia dachowego i wymianie elementów więźby ...
26.02.2015 14:55 PR.0007.30.2015 Uchwała nr PR.0007.30.2015 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego ...
26.02.2015 14:43 Uchwała nr PR.0007.29.2015 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego p
26.02.2015 14:36 PR.0007.28.2015 Uchwała nr PR.0007.28.2015 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych stanowiącej integralną część Centrum Kształcenia Ustawicznego – dla którego organem prowadzącym....
26.02.2015 13:15 PR.0007.27.2015 Uchwała nr PR.0007.27.2015 w sprawie zamiaru likwidacji II Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych stanowiącego integralną część Centrum Kształcenia Ustawicznego – dla którego ...
26.02.2015 13:02 PR.oo Uchwala nr PR.0007.26.2015 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 stanowiącej integralną część Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śl
26.02.2015 13:01 PR.0007.25.2015 Uchwała nr PR.0007.25.2015 w sprawie przyjęcia 3 – letniego „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 – 2017”
26.02.2015 12:58 PR.0007.24.2015 Uchwała nr PR.0007.24.2015 w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 – 2020”
26.02.2015 12:53 PR.0007.23.2015 Uchwała nr PR.0007.23.2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 z Banku Ochrony Środowiska S.A....
26.02.2015 12:49 PR.0007.22.2015 Uchwała nr PR.0007.22.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
26.02.2015 12:47 PR.0007.21.2015 Uchwała nr PR.0007.21.2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2015
26.02.2015 12:33 PR.0007.20.2015 Uchwała nr PR.0007.20.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów...
26.02.2015 12:18 PR.0007.19.2015 Uchwała nr PR.0007.19.2015 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029
26.02.2015 12:12 PR.0007.18.2015 Uchwała nr PR.0007.18.2015 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
26.02.2015 12:06 PR.0007.17.2015 Uchwała nr PR.0007.17.2015 w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015