Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2015 16:52 PR.0007.75.2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa xxxx dotyczącej rekrutacji dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 38 w Rudzie Śląskiej
26.03.2015 16:44 PR.0007.74.2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
26.03.2015 16:41 PR.0007.73.2015 Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady Miasta Ruda Śląska i jej organach
26.03.2015 16:39 PR.0007.72.2015 Uchwała w sprawie podróży służbowych radnych Rady Miasta Ruda Śląska
26.03.2015 16:36 PR.0007.71.2015 Uchwała w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach Pomocy Społecznej, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
26.03.2015 16:30 PR.0007.70.2015 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ul. Piotra Skargi *
26.03.2015 16:28 PR.0007.69.2015 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego, ...*
26.03.2015 16:25 PR.0007.68.2015 Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
26.03.2015 16:23 PR.0007.67.2015 Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
26.03.2015 16:21 PR.0007.66.2015 Uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
26.03.2015 16:19 PR.0007.65.2015 Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
26.03.2015 16:15 PR.0007.64.2015 Uchwała w sprawie nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Radoszowskiej 163
26.03.2015 16:13 PR.0007.63.2015 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda...
26.03.2015 16:03 PR.0007.62.2015 Uchwała w sprawie przyjęcia 3 – letniego „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 – 2017”
26.03.2015 16:00 PR.0007.61.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
26.03.2015 15:53 PR.0007.60.2015 Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...
26.03.2015 15:46 PR.0007.59.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
26.03.2015 15:41 PR.0007.58.2015 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
26.03.2015 15:39 PR.0007.57.2015 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia ....
26.03.2015 15:24 PR.0007.56.2015 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji budynku tzw. Bramy II usytuowanego przy ul.Niedurnego w Rudzie Śląskiej
26.03.2015 15:05 PR.0007.55.2015 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029
26.03.2015 14:51 PR.0007.54.2015 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
26.03.2015 14:47 PR.0007.53.2015 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015