Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2015 10:51 PR.0007.100.2015 uchwała w sprawie skargi złożonej przez Stowarzyszenie Obywatelskie Referendum na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
05.05.2015 10:50 PR.0007.99.2015 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul.Łukowej oraz w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
05.05.2015 10:48 PR.0007.98.2015 uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
05.05.2015 10:47 PR.0007.97.2015 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.226.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2011 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień ...
05.05.2015 10:45 PR.0007.96.2015 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska..
05.05.2015 10:44 PR.0007.95.2015 uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich
05.05.2015 10:42 PR.0007.94.2015 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.58.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami
05.05.2015 10:40 PR.0007.93.2015 uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
05.05.2015 10:39 PR.0007.92.2015 uchwała w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Ruda Śląska
05.05.2015 10:37 PR.0007.91.2015 uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej
05.05.2015 10:35 PR.0007.90.2015 uchwała w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 30 w Rudzie Śląskiej - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
05.05.2015 10:32 PR.0007.89.2015 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas oznaczony na okres 30 lat z przeznaczeniem pod kompleks sportowy – korty ...
05.05.2015 10:31 PR.0007.88.2015 uchwała wsprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej za 2014 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem
05.05.2015 10:29 PR.0007.87.2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im.Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2014 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem
05.05.2015 10:24 PR.0007.86.2015 uchwala w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05.05.2015 10:20 PR.0007.85.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o ...
05.05.2015 10:19 PR.0007.84.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029
05.05.2015 10:17 PR.0007.83.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
05.05.2015 10:16 PR.0007.82.2015 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
05.05.2015 10:09 PR.0007.81.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr 644/XXXV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie wyznaczenia nagrody indywidualnej za wskazanie sprawcy dewastacji elewacji budynków ...