Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2015 11:06 PR.0007.226.2015 uchwała w sprawie ustalenia składu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska
06.11.2015 11:04 PR.0007.225.2015 uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx na Prezydenta Miasta Ruda Śląska z uwagi na przewlekłe załatwianie sprawy oraz na niezałatwienie sprawy w terminie
06.11.2015 11:03 PR.0007.224.2015 uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
06.11.2015 11:01 PR.0007.223.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029
06.11.2015 10:58 PR.0007.222.2015 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
06.11.2015 10:57 PR.0007.221.2015 uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2015 rok
06.11.2015 10:54 PR.0007.220.2015 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
06.11.2015 10:51 PR.0007.219.2015 uchwała w sprawie zmiany uchwały NR PR.0007.192.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
06.11.2015 10:48 PR.0007.218.2015 uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.11.2015 10:44 PR.0007.217.2015 uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.11.2015 10:30 PR.0007.216.2015 uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
06.11.2015 10:21 PR.0007.215.2015 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej (przy granicy miasta z Zabrzem)
06.11.2015 10:20 PR.0007.214.2015 uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Tęczowej
06.11.2015 10:17 PR.0007.213.2015 uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Bykowinie w rejonie ulicy 11 Listopada
06.11.2015 10:12 PR.0007.212.2015 uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Chebziu na terenie pomiędzy Drogową Trasą Średnicową i ulicą Dworcową
06.11.2015 10:09 PR.0007.211.2015 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, będących w użyłkowaniu wieczystym osób trzecich na nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa i będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ruda Śląska bez obowiązku dokonania dopłaty przez Gminę – Miasto Ruda Śląska
06.11.2015 10:06 PR.0007.210.2015 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
29.10.2015 13:33 PR.0007.209.2015 uchwała w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus na lata 2015 – 2017
29.10.2015 13:31 PR.0007.208.2015 uchwała w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów na lata 2015 – 2017
29.10.2015 13:30 PR.0007.207.2015 uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
29.10.2015 13:29 PR.0007.206.2015 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.139.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
29.10.2015 13:27 PR.0007.205.2015 uchwała w sprawie nadania Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Pokoju 4
29.10.2015 13:26 PR.0007.204.2015 uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję obejmującą lata 2016 – 2019
29.10.2015 13:24 PR.0007.203.2015 uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu na kadencję obejmującą lata 2016 – 2019
29.10.2015 13:22 PR.0007.202.2015 uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej na kadencję obejmującą lata 2016 – 2019
29.10.2015 13:21 PR.0007.201.2015 uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej oraz Sądu Rejonowego w Zabrzu
29.10.2015 13:19 PR.0007.200.2015 uchwała w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, Sadu Rejonowego w Zabrzu oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję obejmującą lata 2016 – 2019, przeprowadzonych na sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 22 października 2015 r.