Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2015 15:48 PR.0007.257.2015 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
30.12.2015 15:49 PR.0007.258.2015 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
30.12.2015 15:51 PR.0007.259.2015 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
30.12.2015 15:52 PR.0007.260.2015 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.251.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.11.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2041
30.12.2015 15:53 PR.0007.261.2015 Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2016
30.12.2015 15:54 PR.0007.262.2015 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2016 roku
30.12.2015 15:55 PR.0007.263.2015 Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, prowadzonych na terenie Miasta Ruda Śląska przez inne niż Miasto Ruda Śląska osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Miasto Ruad Śląska osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
30.12.2015 15:56 PR.0007.264.2015 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Chłopskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie
30.12.2015 15:59 PR.0007.265.2015 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
30.12.2015 16:01 PR.0007.266.2015 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez xxxxx zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w przedmiocie odmowy przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
30.12.2015 16:01 PR.0007.267.2015 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Pana xxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska