Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2017 14:02 SP.0050.1.80.2016 80.2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy przy przygotowywaniu Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ruda Sląska
23.12.2016 14:27 SP.0050.1.79.2016 79.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Oświaty (EO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.12.2016 14:25 SP.0050.1.78.2016 78.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.12.2016 11:38 SP.0050.1.77.2016 77.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.12.2016 11:37 SP.0050.1.76.2016 76.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.12.2016 09:40 SP.0050.1.75.2016 75.2016 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki do Zakopanego dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.12.2016 09:34 SP.0050.1.74.2016 74.2016 w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji
01.12.2016 09:25 SP.0050.1.73.2016 73.2016 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczek dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.12.2016 09:24 SP.0050.1.72.2016 72.2016 w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Ruda Śląska i Skarb Państwa
01.12.2016 09:23 SP.0050.1.71.2016 71.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.3.327.2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska" w brzmieniu określonym w (...)
15.11.2016 09:03 SP.0050.1.70.2016 70.2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
09.11.2016 09:54 SP.0050.1.69.2016 69.2016 w sprawie określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez Miasto Ruda Śląska wraz z jego jednostkami organizacyjnymi
09.11.2016 09:51 SP.0050.1.68.2016 68.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
09.11.2016 09:49 SP.0050.1.67.2016 67.2016 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2016 r. do 30.04.2017 r.
09.11.2016 09:48 SP.0050.1.66.2016 66.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.3.327.2016 r. z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF'", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
27.10.2016 14:10 SP.0050.1.65.2016 65.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.1.62.2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zamówień Publicznych (AP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.10.2016 14:05 SP.0050.1.64.2016 64.2016 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.1.34.2013 Prezydenta Miasta ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia Redaktorów kart usług dla Miasta Ruda Śląska na platformie PeUP - SEKAP
06.10.2016 13:42 SP.0050.1.63.2016 63.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty (EO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.10.2016 13:41 SP.0050.1.62.2016 62.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zamówień Publicznych (AP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.10.2016 13:40 SP.0050.1.61.2016 61.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Administracyjnym (SD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.10.2016 13:39 SP.0050.1.60.2016 60.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.56.2016 z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia procedury udzelania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
06.10.2016 13:37 SP.0050.1.59.2016 59.2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego pn."Nieodpłatna pomoc prawna", formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
27.09.2016 15:12 SP.0050.1.58.2016 58.2016 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
19.09.2016 09:44 SP.0050.1.57.2016 57.2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
13.09.2016 10:35 SP.0050.1.56.2016 56.2016 w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.)
05.08.2016 10:37 SP.0050.1.55.2016 55.2016 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Biura Geodety Miasta, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.08.2016 10:24 SP.0050.1.54.2016 54.2016 w sprawie sposobu realizacji postanowień Umowy Finansowej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Miastem Ruda Śląska w toku realizacji projektów ujętych w Ramowym Programie Inwestycyjnym dla Miast Aglomeracji Górnego Śląska - Ruda Śląska
01.08.2016 09:47 SP.0050.1.53.2016 53.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.1.111.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
26.07.2016 15:32 SP.0050.1.52.2016 52.2016 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do prac nad projektem partnerskim "LUMAT - Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas"
26.07.2016 15:31 SP.0050.1.51.2016 51.2016 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinasnowania do wycieczki dla pracownków Urzędu Miasta Ruda Śląska, przyznanego w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
26.07.2016 15:29 SP.0050.1.50.2016 50.2016 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinasnowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki do Pacanowa, zorganizowanej dla pracownków Urzędu Miasta Ruda Ślaska
22.07.2016 14:44 SP.0050.1.49.2016 49.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.1.111.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
22.07.2016 14:43 SP.0050.1.48.2016 48.2016 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki” Panu Januszowi Krętorzowi
22.07.2016 14:41 SP.0050.1.47.2016 47.2016 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki” Panu Stefanowi Gromadzkiemu
18.07.2016 14:06 SP.0050.1.46.2016 46.2016 zmieniające zarządzenie Nr PC.ORG.0151-190/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.05.2009 r. w sprawie ustalenia procedury zgłaszania oraz postępowania w przypadkach zaistnienia szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej w obiektach zajmowanych przez miejskie jednostki organizacyjne zmienione zarządzeniem nr SP.0050.1.67.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23.09.2011 roku
18.07.2016 14:04 SP.0050.1.45.2016 45.2016 w sprawie wprowadzenia Zasad windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i poboru zaległych należności przez Organ Egzekucyjny - Prezydenta Miasta Ruda Śląska
18.07.2016 13:53 SP.0050.1.44.2016 44.2016 w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
08.07.2016 14:51 SP.0050.1.43.2016 43.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty (EO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
08.07.2016 14:49 SP.0050.1.42.2016 42.2016 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki” Panu Józefowi Idzikowi
17.06.2016 08:33 SP.0050.1.41.2016 41.2016 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.34.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2017 rok
15.06.2016 12:16 SP.0050.1.40.2016 40.2016 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.75.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw obsługi inwestora w Mieście Ruda Śląska
08.06.2016 08:32 SP.0050.1.39.2016 39.2016 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" ks. Bernardowi Czerneckiemu
08.06.2016 08:30 SP.0050.1.38.2016 38.2016 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.63.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej, wspomagającej realizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska z późn. zm.
02.06.2016 17:27 SP.0050.1.37.2016 37.2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw rzeczowo-finansowych kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
12.05.2016 08:50 SP.0050.1.36.2016 36.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.05.2016 08:36 SP.0050.1.35.2016 35.2016 w sprawie przyjęcia zasad wdrażania, realizacji, monitorowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 oraz powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030
05.05.2016 14:45 SP.0050.1.34.2016 34.2016 w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2017 rok
05.05.2016 14:43 SP.0050.1.33.2016 33.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji (SK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.05.2016 14:40 SP.0050.1.32.2016 32.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.05.2016 14:38 SP.0050.1.31.2016 31.2016 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Zdrowia i Spraw Slplołecznych, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska

1 2 następna