Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2016 13:52 SP.0050.2.519.2016 519.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23.09.2016 r. Nr SP.0050.2.426.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 29 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
01.12.2016 13:46 SP.0050.2.518.2016 518.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wireckiej (2 lokalizacje) oraz przy zbiegu ulicy Piotra Skargi i Adama Asnyka"
01.12.2016 13:45 SP.0050.2.517.2016 517.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ruda Śląska. Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Samorządowych Jednostek Kultury"
01.12.2016 13:40 SP.0050.2.516.2016 516.2016 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
01.12.2016 13:39 SP.0050.2.515.2016 515.2016 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Ruda Śląska od osób fizycznych, prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako geodezyjna działka numer 1238/27
01.12.2016 13:38 SP.0050.2.514.2016 514.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
01.12.2016 13:36 SP.0050.2.513.2016 513.2016 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
01.12.2016 13:19 SP.0050.2.512.2016 512.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zlożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych na 2017 rok otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień
01.12.2016 13:16 SP.0050.2.511.2016 511.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
01.12.2016 13:15 SP.0050.2.510.2016 510.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa ronda na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem w Chebziu - roboty budowlane"
01.12.2016 13:14 SP.0050.2.509.2016 509.2016 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 635/501 objętą księgą wieczystą KW Nr ...., stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Zajęczej każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu lub właścicielowi działek nr: 1048/487, 1049/487, 1046/493 i 1047/493 powstałych na mocy decyzji podziałowej nr AM.6831.2.36.2015 z dnia 7 kwietnia 2016 r. (...)
01.12.2016 13:13 SP.0050.2.508.2016 508.2016 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska od Spółki Nieruchomości Bilewicz Sp. j. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako geodezyjne działki numer: 515 i 516
01.12.2016 13:08 SP.0050.2.507.2016 507.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Świętochłowickiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
01.12.2016 10:57 SP.0050.2.506.2016 506.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2017 poprzez uczestnictwo w zorganizownaych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
01.12.2016 10:36 SP.0050.2.505.2016 505.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2017 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
01.12.2016 09:59 SP.0050.2.504.2016 504.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i stystemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
18.11.2016 15:09 SP.0050.2.503.2016 503.2016 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 3169/54 obręb Nowy Bytom, k.m. 1 oraz działkę nr 3174/54 obręb Nowy Bytom, k.m. 1, stanowiące własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości obejmującej działki o numerach: 3167/54, 3170/54, 3172/54 i 3175/54, obręb Nowy Bytom, k.m. 1
18.11.2016 15:08 SP.0050.2.502.2016 502.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ochrona osób i mienia budynków Urzędu Miasta Ruda Śląska przy placu Jana Pawła II 6 oraz Niedurnego 46"
18.11.2016 15:06 SP.0050.2.501.2016 501.2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
18.11.2016 15:05 SP.0050.2.500.2016 500.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. - przebudowa przepustu w ciągu ul. Piłsudskiego w rejonie ul. Księżycowej wraz z wykonaniem odwodnieia odcinka ul. Piłsudskiego w Rudzie Śląskiej"
18.11.2016 15:04 SP.0050.2.499.2016 499.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Eksploatacja przystanków i wysepek przystankowych na terenie miasta Ruda Śląska - 2 zadania"
15.11.2016 09:19 SP.0050.2.498.2016 498.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
15.11.2016 09:18 SP.0050.2.497.2016 497.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
15.11.2016 09:17 SP.0050.2.496.2016 496.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
15.11.2016 09:16 SP.0050.2.495.2016 495.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
15.11.2016 09:15 SP.0050.2.494.2016 494.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
15.11.2016 09:13 SP.0050.2.493.2016 493.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
15.11.2016 09:10 SP.0050.2.492.2016 492.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
15.11.2016 09:09 SP.0050.2.491.2016 491.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
09.11.2016 09:47 SP.0050.2.490.2016 490.2016 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązujących do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
09.11.2016 09:46 SP.0050.2.489.2016 489.2016 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, obejmujących działki nr 3167/54, 3172/54, 3175/54, 3178/54, 3179/54 i 1712/99 na nieruchomości stanowiące własność Gminy Ruda Śląska będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej obejmującej działki nr 2558/227 i 2238/5
09.11.2016 09:44 SP.0050.2.488.2016 488.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zabezpieczenie ruchu drogowego-bieżące utrzymanie,konserwacja,naprawa i modernizacje sygnalizacji świetlnych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie miasta Ruda Śląska
09.11.2016 09:43 SP.0050.2.487.2016 487.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "Otago"
09.11.2016 09:42 SP.0050.2.486.2016 486.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
09.11.2016 09:41 SP.0050.2.485.2016 485.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
09.11.2016 09:40 SP.0050.2.484.2016 484.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
09.11.2016 09:39 SP.0050.2.483.2016 483.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
09.11.2016 09:37 SP.0050.2.482.2016 482.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
09.11.2016 09:35 SP.0050.2.481.2016 481.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (3 zadania)"
09.11.2016 09:34 SP.0050.2.480.2016 480.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizację terenów rekracyjno-sportowych przy ul. Ratowników 2 - wybudowanie wodnego placu zabaw wraz w wykonaniem projektu"
09.11.2016 09:33 SP.0050.2.479.2016 479.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej - etap I - aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z zaprojektowaniem dodatkowych elementów infrastruktury drogowej i prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania"
03.11.2016 16:37 SP.0050.2.478.2016 478.2016 w sprawie zmiany umowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i przeniesienia własności obiektów z dnia 7 października 1998 r. Repertorium A numer 9203/98
03.11.2016 16:36 SP.0050.2.477.2016 477.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 118 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Starej - Tylnej
03.11.2016 16:35 SP.0050.2.476.2016 476.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa ulicy Janasa w Rudzie Śląskiej" - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania
03.11.2016 16:34 SP.0050.2.475.2016 475.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa klastra wirtualizacyjnego"
03.11.2016 16:33 SP.0050.2.474.2016 474.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie bieżące tras rowerowych"
03.11.2016 16:30 SP.0050.2.473.2016 473.2016 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.471.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 6 zadań"
03.11.2016 16:25 SP.0050.2.472.2016 472.2016 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
03.11.2016 16:23 SP.0050.2.471.2016 471.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wycen nieruchmości zabudowanych i niezabudowanych i niezabudowanych - 6 zadań"
03.11.2016 16:22 SP.0050.2.470.2016 470.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 166 D w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna