Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2016 13:48 SP.0050.2.419.2016 419.2016 w sprawie sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniammi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
29.09.2016 11:26 SP.0050.2.418.2016 418.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska"
29.09.2016 11:25 SP.0050.2.417.2016 417.2016 w sprawie sprzedaży, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy zbiegu ulic Chorzowskiej i Pokoju z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
29.09.2016 11:24 SP.0050.2.416.2016 416.2016 w sprawie uzupełnienia składu Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
29.09.2016 11:23 SP.0050.2.415.2016 415.2016 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.34.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania na lata 2015 - 2018
29.09.2016 11:22 SP.0050.2.414.2016 414.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Letnie oczyszczanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska"
29.09.2016 11:11 SP.0050.2.413.2016 413.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 25 położony w zespole 17 garaży przy ul. Stefana Żeromskiego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki nr 1121/43, na której garaż jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1123/43
29.09.2016 11:10 SP.0050.2.412.2016 412.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 27 położony w zespole 40 garaży przy ul. Lwa Tołstoja w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki nr 2320/44, na której garaż jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2323/44
29.09.2016 11:08 SP.0050.2.411.2016 411.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 186 połozonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej - Otylii
29.09.2016 10:56 SP.0050.2.410.2016 410.2016 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.400.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bieżąca konserwacja, eksploatacja i administracja w okresie od 1.10.2016 r. do 30.09.2019 r. będącej własnością TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna instalacji składającej się z sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia: - dróg, ciągów pieszych, ...
29.09.2016 10:54 SP.0050.2.409.2016 409.2016 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.323.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wybór partnera prywatnegodo realizacji przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Rudy Śląskiej wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych"
29.09.2016 10:52 SP.0050.2.408.2016 408.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie: 1. Wyceny nieruchomości ul. F. Morciniaka, 2. Wyceny nieruchomości ul. Górna, 3. Wycena lokalu mieszkalnego ul. 1 Maja 246/2"
29.09.2016 10:50 SP.0050.2.407.2016 407.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy zbiegu ulic Bytomskiej i Stromej"
29.09.2016 10:49 SP.0050.2.406.2016 406.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska komputerowych materiałów eksploatacyjnych"
29.09.2016 10:47 SP.0050.2.405.2016 405.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek w Rudzie Śląskiej z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego oraz ścieżką edukacyjną - I etap"
13.09.2016 11:29 SP.0050.2.404.2016 404.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.241.2016 Prezydenta Miasta Ruda Sląska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr: 656/453, 658/453 i 661/458 objęte księgą wieczystą KW Nr..., stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Szyb Walenty każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu lub właścicielowi działek nr: ...
13.09.2016 11:26 SP.0050.2.403.2016 403.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.240.2016 Prezydenta Miasta Ruda Sląska wykonującego zadania za zakresu administracji rządowej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 759/476 objętą księgą wieczystą KW Nr .... oraz działki nr: 754/455,756/455 objęte księgą wieczystą KW Nr ...,stanowiące własność Skarbu Państwa, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
13.09.2016 11:22 SP.0050.2.402.2016 402.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w mieście Ruda Śląska - 2 zadania"
13.09.2016 11:20 SP.0050.2.401.2016 401.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup i dostawa książek-nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych/pedagogicznych w ramach programu rządowego Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
13.09.2016 11:19 SP.0050.2.400.2016 400.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Bieżąca konserwacja, eksploatacja i administracja w okresie od 01.10.2016 r. do 30.09.2019 r. będącej własnością TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna instalacji składającej się z sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia-dróg ciągów pieszych,parków i innych terenów publicznych na obszarze miasta Ruda Śląska"
13.09.2016 11:14 SP.0050.2.399.2016 399.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Kaszubskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.09.2016 11:13 SP.0050.2.398.2016 398.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Kaszubskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.09.2016 11:12 SP.0050.2.397.2016 397.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Kaszubskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.09.2016 11:11 SP.0050.2.396.2016 396.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Kaszubskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.09.2016 11:09 SP.0050.2.395.2016 395.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Kaszubskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.09.2016 11:08 SP.0050.2.394.2016 394.2016 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.09.2016 10:53 SP.0050.2.393.2016 393.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłownia plenerowa) przy ul. Plac Szkolny w Rudzie Śląskiej"
13.09.2016 10:52 SP.0050.2.392.2016 392.2016 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy pn. Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
13.09.2016 10:51 SP.0050.2.391.2016 391.2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 43 w Rudzie Ślaskiej Pani Beacie Sroka
13.09.2016 10:48 SP.0050.2.390.2016 390.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1929/169, k.m.4, obręb Kochłowice położoneja stanowiącej własność Skarbu Państwa dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr ...
13.09.2016 10:46 SP.0050.2.389.2016 389.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wyceny nieruchomości gruntowych pod drogi publiczne położone na terenie Miasta Ruda Ślaska w celu ustalenia odszkodowania
13.09.2016 10:44 SP.0050.2.388.2016 388.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja
13.09.2016 10:43 SP.0050.2.387.2016 387.2016 w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach oraz upoważnienia dyrektorów szkół do zwalniania z opłat za posiłki
13.09.2016 10:42 SP.0050.2.386.2016 386.2016 w sprawie wprowadzenia procedury dochodzenia roszczeń z tytułu opłat za świadczenia w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
25.08.2016 14:25 SP.0050.2.385.2016 385.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym na południe od autostrady A4 zgodnie z uchwałą nr PR.0007.19.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.01.2016 r."
25.08.2016 14:24 SP.0050.2.384.2016 384.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Magnolii
25.08.2016 14:22 SP.0050.2.383.2016 383.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie bramy internetowej oraz serwera poczty wraz ze świadczeniem usług wsparcia technicznego"
25.08.2016 14:20 SP.0050.2.382.2016 382.2016 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.342.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej"
25.08.2016 14:19 SP.0050.2.381.2016 381.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
25.08.2016 14:11 SP.0050.2.380.2016 380.2016 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.333.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej"
25.08.2016 14:10 SP.0050.2.379.2016 379.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"
25.08.2016 14:08 SP.0050.2.378.2016 378.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania"Wykonanie: 1. Podziału nieruchomości przy ul. Rycerskiej, 2. Podziału nieruchomości przy ul. Pawła, 3. Podziału nieruchomości przy ul. Jacka, 4. Podziału nieruchomości przy ul. Cegielnianej"
25.08.2016 14:07 SP.0050.2.377.2016 377.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:" Przebudowa ul. Różyckiego w Rudzie Śląskiej celem wyznaczenia pasa ruchu dla rowerów-roboty budowlane"
10.08.2016 11:02 SP.0050.2.376.2016 376.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 275 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
10.08.2016 11:01 SP.0050.2.375.2016 375.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 344 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
10.08.2016 10:51 SP.0050.2.374.2016 374.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 305 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
10.08.2016 10:49 SP.0050.2.373.2016 373.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Wolności, Magazynowa, Brańskiego - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania"
10.08.2016 10:35 SP.0050.2.372.2016 372.2016 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu), do Spółki pod firmą Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karola Bytomskiego w Rudzie Śląskiej
10.08.2016 10:34 SP.0050.2.371.2016 371.2016 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
10.08.2016 10:33 SP.0050.2.370.2016 370.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3370/420, objęta księgą wieczystą KW Nr...., na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna