Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2016 10:32 SP.0050.2.369.2016 369.2016 w sprawie oddania, w drodze bezprzetargowej, w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 14 stycznia 2115 r., nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4871/420, objęta księgą wieczystą KW Nr ....,na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
10.08.2016 10:30 SP.0050.2.368.2016 368.2016 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dobrej Nadziei nr 7, 7A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
10.08.2016 10:23 SP.0050.2.367.2016 367.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "utrzymanie zieleni w pasach drogowych w mieście Ruda Śląska - 3 zadania"
05.08.2016 10:42 SP.0050.2.366.2016 366.2016 W sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
01.08.2016 10:39 SP.0050.2.365.2016 365.2016 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Kani
01.08.2016 10:38 SP.0050.2.364.2016 364.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Panu Rafałowi Otrębie
01.08.2016 10:36 SP.0050.2.363.2016 363.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Parking przy ulicy Planty Kowalskiego w Rudzie Śląskiej" - aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania
01.08.2016 10:35 SP.0050.2.362.2016 362.2016 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 4376/225, położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Polnej
01.08.2016 10:33 SP.0050.2.361.2016 361.2016 w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
01.08.2016 10:31 SP.0050.2.360.2016 360.2016 w sprawie określenia zasad spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Ruda Śląska w formie świadczenia zastępczego
01.08.2016 10:29 SP.0050.2.359.2016 359.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa budynku wyposażenia technicznego - etap II sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 1-go Maja 173 w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"
01.08.2016 10:27 SP.0050.2.358.2016 358.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ulicy Hlonda 34 - wykonanie renowacji i termomodernizacji elewacji zachodniej, wschodniej i południowej budynku"
28.07.2016 13:21 SP.0050.2.357.2016 357.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 29 w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
28.07.2016 13:18 SP.0050.2.356.2016 356.2016 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.296.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej"
28.07.2016 13:13 SP.0050.2.355.2016 355.2016 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.344.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - 3 zadania"
28.07.2016 13:05 SP.0050.2.354.2016 354.2016 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.269.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowę mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej"
28.07.2016 13:04 SP.0050.2.353.2016 353.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska"
28.07.2016 13:02 SP.0050.2.352.2016 352.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej"
28.07.2016 13:01 SP.0050.2.351.2016 351.2016 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1301/76 zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej ....,stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości obejmującej działki o numerach: 1295/70, 1297/70, 1297/70, 1298/70, 1299/70 i 1300/70, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej księga wieczysta ....
28.07.2016 12:59 SP.0050.2.350.2016 350.2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1300/70 zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej ....będącą współwłasnością osób fizycznych na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej obecnie własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 1301/76, 1302/76, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym....
28.07.2016 12:58 SP.0050.2.349.2016 349.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ulicy ks. Niedzieli w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"
28.07.2016 12:57 SP.0050.2.348.2016 348.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hali sportowej w Rudzie Śląskiej"
28.07.2016 12:56 SP.0050.2.347.2016 347.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego wraz z robotami towarzyszącymi, tj. przebudowa wejścia (wiaty), wymiana okien i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej"
28.07.2016 12:55 SP.0050.2.346.2016 346.2016 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
28.07.2016 12:48 SP.0050.2.345.2016 345.2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2016 12:46 SP.0050.2.344.2016 344.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - 3 zadania"
28.07.2016 12:45 SP.0050.2.343.2016 343.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie brzegu stawu Kokotek w Rudzie Śląskiej z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego oraz ścieżka edukacyjna - etap I"
28.07.2016 12:44 SP.0050.2.342.2016 342.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej"
28.07.2016 12:39 SP.0050.2.341.2016 341.2016 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Narcyzów nr 4 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
28.07.2016 12:24 SP.0050.2.340.2016 340.2016 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Cypriana Norwida z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
28.07.2016 12:23 SP.0050.2.339.2016 339.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w mieście Ruda Śląska"
28.07.2016 12:22 SP.0050.2.338.2016 338.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont nawierzchni ulicy Chrobrego połączony z budową parkingu wzdłuż ulicy w Rudzie Śląskiej"
28.07.2016 12:21 SP.0050.2.337.2016 337.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska"
28.07.2016 12:20 SP.0050.2.336.2016 336.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. - termomodernizacja sali gimnastycznej, remont elewacji, wymiana instalacji c.o. wraz z kotłownią olejową, wymianę dachu sali gimnastycznej, zmianą zasilania z napowietrznej na ziemną, remont nawierzchni dróg i przejść, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. P.Niedurnego 125
28.07.2016 12:16 SP.0050.2.335.2016 335.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie: 1. podziału nieruchomości ul. Karola Bytomskiego; 2.podziału nieruchomości ul. Ryszarda Magdziorza - Jana Gwiżdża; 3.podziału nieruchomości ul. Gęsia wraz ze wznowieniem granic nieruchomości przy ul. Słonecznej - Gęsiej; 4.wznowienie znaków graficznych ul. Piastowska 34-36"
28.07.2016 12:14 SP.0050.2.334.2016 334.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1. "Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 5 w Rudzie Śląskiej"; 2."Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej"
28.07.2016 12:13 SP.0050.2.333.2016 333.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej"
28.07.2016 12:11 SP.0050.2.332.2016 332.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda - Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej przy ul. Witolda Czapli w Rudzie Śląskiej"
28.07.2016 12:05 SP.0050.2.331.2016 331.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami Czapli, królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda - Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej przy ul. Witolda Czapli w Rudzie Śląskiej"
28.07.2016 12:03 SP.0050.2.330.2016 330.2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
18.07.2016 14:53 SP.0050.2.329.2016 329.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłownia plenerowa) przy ul. Plac Szkolny w Rudzie Śląskiej"
18.07.2016 14:52 SP.0050.2.328.2016 328.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa Parku Aktywności "Basen - Stara Bykowina" o boisko do piłki nożnej"
18.07.2016 14:51 SP.0050.2.327.2016 327.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę nawierzchni i odwodnienie ulicy Glinianej w Rudzie Śląskiej"
18.07.2016 14:49 SP.0050.2.326.2016 326.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP 18 i ZSO 3 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach"
18.07.2016 14:45 SP.0050.2.325.2016 325.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek nr 4.1-2211/109 i 4.1-2212/109 stanowiącej własność Skarbu Państwa dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ....
18.07.2016 14:44 SP.0050.2.324.2016 324.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Kochłowickiej 56L w Rudzie Śląskiej na rzecz ich użytkowników wieczystych
18.07.2016 14:30 SP.0050.2.323.2016 323.2016 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Ruda Śląska a osobami fizycznymi
18.07.2016 14:28 SP.0050.2.322.2016 322.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. dr. Jordana 14 w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospdoarowania nieruchomości przyległej
18.07.2016 14:23 SP.0050.2.321.2016 321.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym przy ulicy Wawelskiej nr 7 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
18.07.2016 14:22 SP.0050.2.320.2016 320.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy 1 maja w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna