Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.03.2016 11:26 druk nr 48/16 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
11.03.2016 11:22 druk nr 47/16 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Zajęczej
11.03.2016 11:17 druk nr 46/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
11.03.2016 11:10 druk nr 45/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
11.03.2016 11:07 druk nr 44/16 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
11.03.2016 11:05 druk nr 43/16 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
11.03.2016 10:57 druk nr 42/16 Projekt uchwąły w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wawelskiej 7
10.03.2016 11:30 druk nr 41/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego przy ulicy Piotra Niedurnego 69 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
10.03.2016 11:28 druk nr 40/16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
10.03.2016 11:22 druk nr 39/16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 667/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Rudzie Śląskiej, częściowego lub całkowitego zwolnienia w tych opłat, a także sposbu i trybu postępowania w tych sprawach
10.03.2016 11:18 druk nr 38/16 Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
10.03.2016 11:14 druk nr 37/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału przypadającego Gminie Ruda Śląska wynoszącego 308/1000 w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Odrodzenia 36 w Chorzowie na rzecz Gminy Chorzów
10.03.2016 11:05 druk nr 36/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Klary oraz działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
10.03.2016 11:02 druk nr 35/16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.232.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.