Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.03.2016 11:43 PR.0007.50.2016 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez xxx xxxx na działalność Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w przedmiocie oznakowania odcinka drogi, braku informacji o zagrożeniach spowodowanych awaryjnymi działaniami PWiK Sp. z o.o.
24.03.2016 11:40 PR.0007.49.2016 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na porażającą niekompetencję służb Urzędu Miasta w tym służb prawnych - radców prawnych oraz wniosku o sankcje dyscyplinarne wobec winnych urzędników ośmieszających Gminę Ruda Śląska
24.03.2016 11:38 PR.0007.48.2016 Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
24.03.2016 11:37 PR.0007.47.2016 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Zajęczej
24.03.2016 11:36 PR.0007.46.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału przypadającego Gminie Ruda Śląska wynoszącego 308/1000 w prawie własności nieruchomości położonej przy ulicy Odrodzenia 36 w Chorzowie na rzecz Gminy Chorzów
24.03.2016 11:22 PR.0007.45.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul.Klary oraz działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej Halembie przy ul.Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
24.03.2016 11:21 PR.0007.44.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Wawelskiej 7
24.03.2016 11:19 PR.0007.43.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego przy ulicy Piotra Niedurnego 69 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
24.03.2016 11:15 PR.0007.42.2016 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.232.2015 z dnia 26 listopada 2015
24.03.2016 11:13 PR.0007.41.2016 Uchwała w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
24.03.2016 11:12 PR.0007.40.2016 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 667/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Rudzie Śląskiej, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także sposobu i trybu postępowania w tych sprawach
24.03.2016 11:07 PR.0007.39.2016 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
24.03.2016 10:46 PR.0007.38.2016 Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim im.Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
24.03.2016 10:41 PR.0007.37.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
24.03.2016 10:38 PR.0007.36.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
24.03.2016 10:36 PR.0007.35.2016 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
24.03.2016 10:31 PR.0007.34.2016 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016