Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2016 14:24 PR.0007.123.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
06.10.2016 14:22 PR.0007.122.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
06.10.2016 14:17 PR.0007.121.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
06.10.2016 14:15 PR.0007.120.2016 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
06.10.2016 14:14 PR.0007.119.2016 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
06.10.2016 14:13 PR.0007.118.2016 Uchwała w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska uprawnień do ustalania opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych miasta Ruda Śląska
06.10.2016 14:11 PR.0007.117.2016 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych miasta Ruda Śląska
06.10.2016 14:10 PR.0007.116.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia p.n.: „Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e_usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez miasta Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
06.10.2016 14:08 PR.0007.115.2016 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
06.10.2016 14:06 PR.0007.114.2016 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr 667/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowniach Miejskich w Rudzie Śląskiej, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także sposobu i trybu postępowania w tych sprawach
06.10.2016 14:05 PR.0007.113.2016 Uchwała w sprawie nadania nazwy dla trasy N-S, położonej w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska
06.10.2016 14:03 PR.0007.112.2016 Uchwała w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019” będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
06.10.2016 14:01 PR.0007.111.2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Huty Pokój” S.A. na okres od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 6 listopada 2017 r.