Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2016 16:14 PR.0007.148.2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska, na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
24.11.2016 16:13 PR.0007.147.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
24.11.2016 16:12 PR.0007.146.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021
24.11.2016 16:10 PR.0007.145.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne i przydomowe zlokalizowane w rejonie ul.Podlaskiej
24.11.2016 16:09 PR.0007.144.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
24.11.2016 16:07 PR.0007.143.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
24.11.2016 16:05 PR.0007.142.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
24.11.2016 16:04 PR.0007.141.2016 Uchwała w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
24.11.2016 15:59 PR.0007.140.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
24.11.2016 15:56 PR.0007.139.2016 Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2017
24.11.2016 15:52 PR.0007.138.2016 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.41.2016 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
24.11.2016 15:51 PR.0007.137.2016 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
24.11.2016 15:47 PR.0007.136.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
24.11.2016 15:39 PR.0007.135.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
24.11.2016 15:37 PR.0007.134.2016 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
24.11.2016 15:31 PR.0007.133.2016 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016