Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2016 09:01 druk nr 170/16 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez pracownice Dziennego Domu Pomocy "Senior - Wigor" w Rudzie Śląskiej na Dyrektora Dziennego Domu "Senior - Wigor" w Rudzie Śląskiej
14.12.2016 11:22 druk nr 169/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
14.12.2016 11:18 druk nr 168/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
14.12.2016 11:11 druk nr 167/16 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
14.12.2016 11:09 druk nr 166/16 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
14.12.2016 11:06 druk nr 165/16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulamninu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
14.12.2016 11:03 druk nr 164/16 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
14.12.2016 11:00 druk nr 163/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Katowickiej
14.12.2016 10:58 druk nr 162/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
14.12.2016 10:56 druk nr 161/16 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania Rudzkiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
14.12.2016 10:54 druk nr 160/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach
14.12.2016 10:52 druk nr 159/16 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
14.12.2016 10:06 druk nr 158/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Rudzie Śląskiej bonifikaty w wysokosci 90% od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przy ul. Wita Stwosza 1