Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2016 10:52 PR.0007.160.2016 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pracownice Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Rudzie Śląskiej na Dyrektora Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Rudzie Śląskiej
23.12.2016 10:51 PR.0007.159.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
23.12.2016 10:50 PR.0007.158.2016 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
23.12.2016 10:48 PR.0007.157.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych siedzibą w Rudzie Śląskiej bonifikaty w wysokości 90% od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przy ul.Wita Stwosza 1
23.12.2016 10:46 PR.0007.156.2016 Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania Rudzkiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
23.12.2016 10:45 PR.0007.155.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
23.12.2016 10:41 PR.0007.154.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach
23.12.2016 10:39 PR.0007.153.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
23.12.2016 10:21 PR.0007.152.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
23.12.2016 10:19 PR.0007.151.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
23.12.2016 10:17 PR.0007.150.2016 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
23.12.2016 10:15 PR.0007.149.2016 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016