Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.07.2017 08:10 SP.0050.2.262.2017 262.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr nr 4.1-2390/261, 4.1-2816/261, 4.1-2818/261, 4.1-2826/258, 4.1-2829/261 o łącznej pow. 3190 m2 będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska (...)
14.07.2017 08:09 SP.0050.2.261.2017 261.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 5.4-2717/226, nr 5.4-3683/227, nr 5.4-3686/227 będących w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej obecnie własność Gminy Ruda Śląska (...)
14.07.2017 08:06 SP.0050.2.260.2017 260.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
14.07.2017 08:05 SP.0050.2.259.2017 259.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Narcyzów nr 2 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
14.07.2017 08:04 SP.0050.2.258.2017 258.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "rewitalizację ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem-lodowiskiem w dzielnicy Orzegów - zagospodarowanie terenu wokół budynku gastronomicznego"
14.07.2017 08:03 SP.0050.2.257.2017 257.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowa siłowni na wolnym powietrzu - Park Kozioła"
14.07.2017 08:02 SP.0050.2.256.2017 256.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie miasta Ruda Śląska, będących własnością: 1. Gminy Miasta Ruda Śląska 2. Skarbu Państwa"
14.07.2017 08:00 SP.0050.2.255.2017 255.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa nowych wiat przystankowych w Rudzie Śląskiej"
14.07.2017 07:59 SP.0050.2.254.2017 254.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie komplekswoego nadzoru inwestorskiego - 3 zadania"
14.07.2017 07:58 SP.0050.2.253.2017 253.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów oraz wznowień i wskazań granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
14.07.2017 07:57 SP.0050.2.252.2017 252.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
14.07.2017 07:54 SP.0050.2.251.2017 251.2017 w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
30.06.2017 14:11 SP.0050.2.250.2017 250.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 14:08 SP.0050.2.249.2017 249.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 14:06 SP.0050.2.248.2017 248.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 14:02 SP.0050.2.247.2017 247.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 13:56 SP.0050.2.246.2017 246.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 12:00 SP.0050.2.245.2017 245.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wyboru wariantu przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
30.06.2017 11:59 SP.0050.2.244.2017 244.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 11:58 SP.0050.2.243.2017 243.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 11:23 SP.0050.2.242.2017 242.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 11:22 SP.0050.2.241.2017 241.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
30.06.2017 11:20 SP.0050.2.240.2017 240.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.38.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2017-2019
30.06.2017 11:19 SP.0050.2.239.2017 239.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1 - Budowa "Kreatywnej sterfy gier" oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej
30.06.2017 11:18 SP.0050.2.238.2017 238.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska"
30.06.2017 11:16 SP.0050.2.237.2017 237.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.200.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
30.06.2017 11:15 SP.0050.2.236.2017 236.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska"
30.06.2017 11:12 SP.0050.2.235.2017 235.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie opinii o wartości rynkowej materiału zdeponowanego na zwałowisku pocynkowym zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Antoniego Nowary - część południowa"
30.06.2017 11:11 SP.0050.2.234.2017 234.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Łukasiewicza 7 w Rudzie Śląskiej"
30.06.2017 11:09 SP.0050.2.233.2017 233.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.185.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Stacja Biblioteka - modernizacja i renowacja zabytkowego dworca kolegowego przy ulicy Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej - Chebziu"
30.06.2017 11:06 SP.0050.2.232.2017 232.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.158.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Część 1 - Budowa "Kreatywnej strefy gier" oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej"
28.06.2017 13:57 SP.0050.2.231.2017 231.2017 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, obejmujących działki nr 3167/54, nr 3170/54, nr 3172/54, nr 3177/54, 3178/54, nr 3179/54 i nr 1712/99 na nieruchomości stanowiące własność Gminy Ruda Śląska będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, obejmujące działki nr 2558/227, nr 2238/5, nr 2716/226, nr 3681/227 i nr 3685/227
28.06.2017 13:55 SP.0050.2.230.2017 230.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
28.06.2017 13:54 SP.0050.2.229.2017 229.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
28.06.2017 13:53 SP.0050.2.228.2017 228.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
28.06.2017 13:52 SP.0050.2.227.2017 227.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
28.06.2017 13:49 SP.0050.2.226.2017 226.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
28.06.2017 13:25 SP.0050.2.225.2017 225.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
28.06.2017 13:24 SP.0050.2.224.2017 224.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
28.06.2017 13:22 SP.0050.2.223.2017 223.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
28.06.2017 13:20 SP.0050.2.222.2017 222.2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
28.06.2017 13:18 SP.0050.2.221.2017 221.2017 w sprawie wykonania uchwały Nr PR.0007.2.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych, zasad kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
28.06.2017 13:16 SP.0050.2.220.2017 220.2017 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności grminy oraz określenie wzoru sprawozdania z wykonania prac i robót
28.06.2017 12:41 SP.0050.2.219.2017 219.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.177.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
28.06.2017 12:39 SP.0050.2.218.2017 218.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa i modernizacja zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz ZSP nr 4 w Rudzie Śląskiej"
28.06.2017 12:38 SP.0050.2.217.2017 217.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.207.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie: 1. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrosu wartości (...)
28.06.2017 12:37 SP.0050.2.216.2017 216.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej"
28.06.2017 12:36 SP.0050.2.215.2017 215.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej" - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania"
28.06.2017 12:34 SP.0050.2.214.2017 214.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów oraz wznowień i wskazań granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
28.06.2017 12:31 SP.0050.2.213.2017 213.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna