Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2017 14:52 SP.0050.2.162.2017 162.2017 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn. "Wakacje ze zdrowiem"
17.05.2017 14:51 SP.0050.2.161.2017 161.2017 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy pn.: "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych"
17.05.2017 14:48 SP.0050.2.160.2017 160.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
17.05.2017 14:46 SP.0050.2.159.2017 159.2017 w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
17.05.2017 14:45 SP.0050.2.158.2017 158.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1 - Budowa "Kreatywnej strefy gier" oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej
17.05.2017 14:44 SP.0050.2.157.2017 157.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Gierałtowskiego 15 w Rudzie Śląskiej
17.05.2017 14:43 SP.0050.2.156.2017 156.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę specjalistycznych skanerów dokumentów A4"
17.05.2017 14:42 SP.0050.2.155.2017 155.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługa prawna Rady Miasta Ruda Śląska"
17.05.2017 14:40 SP.0050.2.154.2017 154.2017 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wejścia miasta Ruda Śląska w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego
17.05.2017 14:39 SP.0050.2.153.2017 153.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Glinianej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
17.05.2017 14:38 SP.0050.2.152.2017 152.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji"
02.05.2017 15:11 SP.0050.2.151.2017 151.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
02.05.2017 15:09 SP.0050.2.150.2017 150.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Rolniczej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
02.05.2017 15:08 SP.0050.2.149.2017 149.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Rolniczej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
02.05.2017 15:07 SP.0050.2.148.2017 148.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
02.05.2017 15:06 SP.0050.2.147.2017 147.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
02.05.2017 15:04 SP.0050.2.146.2017 146.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty
02.05.2017 15:03 SP.0050.2.145.2017 145.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
13.04.2017 10:04 SP.0050.2.144.2017 144.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wejścia miasta Ruda Śląska w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego
13.04.2017 10:03 SP.0050.2.143.2017 143.2017 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i klasy VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, powstałych z przekształcenia gimnazjów
13.04.2017 10:02 SP.0050.2.142.2017 142.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.66.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
13.04.2017 10:00 SP.0050.2.141.2017 141.2017 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Miasta Ruda Śląska, oddanymi pod garaże
13.04.2017 09:59 SP.0050.2.140.2017 140.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Ks. Lexa 3 w Rudzie Śląskiej"
13.04.2017 09:58 SP.0050.2.139.2017 139.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia - przebudowa budynku "Willa Florianka" przy ulicy Niedurnego 73 w Rudzie Śląskiej"
13.04.2017 09:57 SP.0050.2.138.2017 138.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę instalacji wodnej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Oświęcimskiej 90 w Rudzie Śląskiej"
13.04.2017 09:56 SP.0050.2.137.2017 137.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie w rejonie ulic Wojciecha Korfantego i Gwareckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.04.2017 09:55 SP.0050.2.136.2017 136.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla budowy Centrum Przesiadkowego w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie ulic Piotra Niedurnego, Dworcowej i Placu Szkolnego wraz z prowadzeniem nadzoru autroskiego przy realizacji zadania"
13.04.2017 09:54 SP.0050.2.135.2017 135.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie w rejonie ulic Wojciecha Korfantego i Gwareckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.04.2017 09:52 SP.0050.2.134.2017 134.2017 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 3797/15 objętą księgą wieczystą KW Nr....,stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Alei Dworcowej, każdoczesnemu właścicielowi działki nr 1629/26
13.04.2017 09:51 SP.0050.2.133.2017 133.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności do nieruchomości oznaczoneych jako: działka nr 3800/16, objęta księgą wieczystą KW Nr....oraz działka nr 3801/16, objęta księgą wieczystą KW Nr....na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
13.04.2017 09:50 SP.0050.2.132.2017 132.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
13.04.2017 09:49 SP.0050.2.131.2017 131.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
13.04.2017 09:48 SP.0050.2.130.2017 130.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. ks. Lexa 3 w Rudzie Śląskiej"
13.04.2017 09:47 SP.0050.2.129.2017 129.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wycen nieruchomości (5 zadań)"
13.04.2017 09:46 SP.0050.2.128.2017 128.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Budowa parkingu przy ul. Goduli i Przedszkolnej na działce nr 708/51 w Rudzie Śląskiej"
13.04.2017 09:44 SP.0050.2.127.2017 127.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów i projektów podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej"
13.04.2017 09:41 SP.0050.2.126.2017 126.2017 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 3757/114 i 3801/114, które stanowią łącznik pomiędzy ulicami: Wschodnią i Kamienną
13.04.2017 09:36 SP.0050.2.125.2017 125.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.434.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
13.04.2017 09:35 SP.0050.2.124.2017 124.2017 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej zlokalizowanej w ciągu dróg wewnętrznych
13.04.2017 09:34 SP.0050.2.123.2017 123.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym
13.04.2017 09:30 SP.0050.2.122.2017 122.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkuru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
13.04.2017 09:25 SP.0050.2.121.2017 121.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkuru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
13.04.2017 09:22 SP.0050.2.120.2017 120.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 7 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności
12.04.2017 15:45 SP.0050.2.119.2017 119.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 7 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Olszynowej
06.04.2017 12:34 SP.0050.2.118.2017 118.2017 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
06.04.2017 12:33 SP.0050.2.117.2017 117.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
06.04.2017 12:31 SP.0050.2.116.2017 116.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
06.04.2017 12:27 SP.0050.2.115.2017 115.2017 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska
06.04.2017 12:26 SP.0050.2.114.2017 114.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Józefa Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej"
06.04.2017 12:25 SP.0050.2.113.2017 113.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę pasa drogowego ulicy Ciasnej wraz z przebudową odcinka kanalizacji oraz oświetlenia ulicy na odcinku od ul. Piłsudskiego do budynku nr 5 przy ul. Ciasnej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach - projektuj i buduj"

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna