Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2017 12:23 SP.0050.2.112.2017 112.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 14 i Miejskiego Przedszkola nr 28 przy ul. Głównej 40,42 w Rudzie Śląskiej"
06.04.2017 12:22 SP.0050.2.111.2017 111.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowy inteligentnego parkingu przy ul. Markowej w Rudzie Śląskiej przy Miejskim Centrum Kultury"
06.04.2017 12:21 SP.0050.2.110.2017 110.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ulicy Wyzwolenia 11 w Rudzie Śląskiej"
06.04.2017 12:20 SP.0050.2.109.2017 109.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 2a"
06.04.2017 12:18 SP.0050.2.108.2017 108.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - 2 zadania: zadanie nr 1: "Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śląskiej", zadanie nr 2: "Przebudowa ulicy Grochowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej"
23.03.2017 10:43 SP.0050.2.107.2017 107.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 4, 4A w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
23.03.2017 10:41 SP.0050.2.106.2017 106.2017 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: "Aktywizacja osób starszych"
23.03.2017 10:40 SP.0050.2.105.2017 105.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Grochowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej" - roboty budowlane
23.03.2017 10:38 SP.0050.2.104.2017 104.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ul. 1 Maja" - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo oraz nadzór autorski
23.03.2017 10:37 SP.0050.2.103.2017 103.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu lekkoatletycznego dla boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej".
23.03.2017 10:36 SP.0050.2.102.2017 102.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 18 przy ul. Kazimierza 4 w Rudzie Śląskiej"
23.03.2017 09:51 SP.0050.2.101.2017 101.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.516.2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
23.03.2017 09:49 SP.0050.2.100.2017 100.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę i montaż urządzeń wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej - duży plac zabaw typu "STATEK" w dzielnicy Bykowina"
23.03.2017 09:31 SP.0050.2.99.2017 99.2017 zmieniajace Zarządzenie Nr SP.0050.2.80.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na" "Przebudowę i modernizację zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej"
23.03.2017 09:30 SP.0050.2.98.2017 98.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
23.03.2017 09:29 SP.0050.2.97.2017 97.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
23.03.2017 09:28 SP.0050.2.96.2017 96.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
23.03.2017 09:27 SP.0050.2.95.2017 95.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
23.03.2017 09:15 SP.0050.2.94.2017 94.2017 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
23.03.2017 09:14 SP.0050.2.93.2017 93.2017 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
23.03.2017 09:13 SP.0050.2.92.2017 92.2017 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
23.03.2017 09:08 SP.0050.2.91.2017 91.2017 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
23.03.2017 09:03 SP.0050.2.90.2017 90.2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, udziału stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2749/545, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Górnej
23.03.2017 09:02 SP.0050.2.89.2017 89.2017 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Wspieranie świadomego ojcostwa"
23.03.2017 09:00 SP.0050.2.88.2017 88.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
23.03.2017 08:52 SP.0050.2.87.2017 87.2017 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
23.03.2017 08:51 SP.0050.2.86.2017 86.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego wraz z robotami towarzyszącymi, tj. przebudowa wejścia (wiaty) wymiana okien i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej"
23.03.2017 08:50 SP.0050.2.85.2017 85.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - projektuj i buduj (2 zadania)"
23.03.2017 08:49 SP.0050.2.84.2017 84.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (3 zadania) - budowa ścieżek rowerowych"
23.03.2017 08:43 SP.0050.2.83.2017 83.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
17.03.2017 09:23 SP.0050.2.82.2017 82.2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
17.03.2017 09:22 SP.0050.2.81.2017 81.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"
17.03.2017 09:21 SP.0050.2.80.2017 80.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę i modernizację zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej"
17.03.2017 09:20 SP.0050.2.79.2017 79.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej"
17.03.2017 09:17 SP.0050.2.78.2017 78.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie na potrzeby lokalnego Rynku w dzielnicy Orzegów"
17.03.2017 09:12 SP.0050.2.77.2017 77.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane"
17.03.2017 08:58 SP.0050.2.76.2017 76.2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2017 roku
17.03.2017 08:56 SP.0050.2.75.2017 75.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Przy Kolei w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
15.03.2017 15:46 SP.0050.2.74.2017 74.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksoego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa parkingu przy ulicy Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej".
15.03.2017 15:45 SP.0050.2.73.2017 73.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka"
15.03.2017 15:44 SP.0050.2.72.2017 72.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 w Rudzie Śląskiej"
15.03.2017 15:43 SP.0050.2.71.2017 71.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie terenu przy ul. Gwardii Ludowej"
15.03.2017 15:41 SP.0050.2.70.2017 70.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Letnie oczyszczanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska"
15.03.2017 15:40 SP.0050.2.69.2017 69.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 2a"
15.03.2017 15:39 SP.0050.2.68.2017 68.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie projektu wraz z budową toru rowerowego typu "pumptrack" oraz "singeltrack" usytuowanego przy ul. Bytomskiej w Rudzie Śląskiej w ramach rewitalizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem-lodowiskiem w dzielnicy Orzegów"
15.03.2017 15:35 SP.0050.2.67.2017 67.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Józefa Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej"
15.03.2017 15:34 SP.0050.2.66.2017 66.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: 1."Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych". 2. "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich". 3. "Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej" (...)
15.03.2017 15:33 SP.0050.2.65.2017 65.2017 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych"
15.03.2017 15:32 SP.0050.2.64.2017 64.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną"
15.03.2017 15:31 SP.0050.2.63.2017 63.2017 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn. "Gimnastyka dla seniora"

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 następna