Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2018 09:47 SP.0050.1.74.2017 74.2017 w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 09:30 SP.0050.1.73.2017 73.2017 w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 09:29 SP.0050.1.72.2017 72.2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości
21.12.2017 12:22 SP.0050.1.71.2017 71.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
08.12.2017 12:44 SP.0050.1.70.2017 70.2017 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2017
08.12.2017 12:42 SP.0050.1.69.2017 69.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 3 wolne stanowiska pracy w Straży Miejskiej (KS) Urzędu Miasta Ruda Śląska
08.12.2017 12:39 SP.0050.1.68.2017 68.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.57.2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
08.12.2017 12:38 SP.0050.1.67.2017 67.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
07.11.2017 14:27 SP.0050.1.66.2017 66.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.11.2017 14:22 SP.0050.1.65.2017 65.2017 w sprawie powołania komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
07.11.2017 14:13 SP.0050.1.64.2017 64.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.98.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu z natury majątku Miasta Ruda Śląska
31.10.2017 11:12 SP.0050.1.63.2017 63.2017 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym od 1.11.2017 r. do 30.04.2018 r.
31.10.2017 11:09 SP.0050.1.62.2017 62.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.39.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.07.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
31.10.2017 11:08 SP.0050.1.61.2017 61.2017 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym
03.10.2017 08:58 SP.0050.1.60.2017 60.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Oświaty oraz zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
03.10.2017 08:56 SP.0050.1.59.2017 59.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.56.2016 z 19 sierpnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
03.10.2017 08:55 SP.0050.1.58.2017 58.2017 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
03.10.2017 08:51 SP.0050.1.57.2017 57.2017 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżeie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
03.10.2017 08:50 SP.0050.1.56.2017 56.2017 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki do Toskanii i Czarnogóry dla pracowników UM Ruda Śląska
03.10.2017 08:47 SP.0050.1.55.2017 55.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.10.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla UM Ruda Śląska na rok 2017
03.10.2017 08:45 SP.0050.1.54.2017 54.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 6 wolnych stanowisk pracy w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Ruda Śląska
11.09.2017 13:40 SP.0050.1.53.2017 53.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Szcześniak
11.09.2017 13:39 SP.0050.1.52.2017 52.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Rudzie Śląskiej Pani Irenie Kasperek
11.09.2017 13:38 SP.0050.1.51.2017 51.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Nowak
11.09.2017 13:36 SP.0050.1.50.2017 50.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:34 SP.0050.1.49.2017 49.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zamówień Publicznych (AP) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:33 SP.0050.1.48.2017 48.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:32 SP.0050.1.47.2017 47.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:31 SP.0050.1.46.2017 46.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:30 SP.0050.1.45.2017 45.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty (EO) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:29 SP.0050.1.44.2017 44.2017 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w UM Ruda Śląska na stanowiskach radców prawnych
11.09.2017 13:23 SP.0050.1.43.2017 43.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.1.79.2015 PM z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
11.09.2017 13:20 SP.0050.1.42.2017 42.2017 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
17.08.2017 17:00 SP.0050.1.41.2017 41.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.1.34.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia Redaktorów kart usług dla Miasta Ruda Śląska umieszczonych na platformie PeUP-SEKAP
01.08.2017 13:26 SP.0050.1.40.2017 40.2017 w sprawie wdrożenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
01.08.2017 13:22 SP.0050.1.39.2017 39.2017 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
01.08.2017 12:38 SP.0050.1.38.2017 38.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.37.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.07.2017 07:46 SP.0050.1.37.2017 37.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.07.2017 07:45 SP.0050.1.36.2017 36.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
29.06.2017 15:58 SP.0050.1.35.2017 35.2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.06.2017 11:49 SP.0050.1.34.2017 34.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2014 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska z poźn. zm.
09.06.2017 11:28 SP.0050.1.33.2017 33.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.27.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
06.06.2017 09:27 SP.0050.1.32.2017 32.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.06.2017 09:26 SP.0050.1.31.2017 31.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.06.2017 09:24 SP.0050.1.30.2017 30.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.06.2017 09:19 SP.0050.1.29.2017 29.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.06.2017 08:15 SP.0050.1.28.2017 28.2017 w sprawie powołania Koordynatora Projektu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 i opracowania Koncepcji rozwoju smart city dla miasta Ruda Śląska oraz Zespołów Projektowych
23.05.2017 08:53 SP.0050.1.27.2017 27.2017 w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
23.05.2017 08:51 SP.0050.1.26.2017 26.2017 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego opracowanie i realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2022
23.05.2017 08:49 SP.0050.1.25.2017 25.2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Urzędzie Miasta Ruda Śląska

1 2 następna