Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2017 13:42 PR.0007.62.2017 w sprawie wniosku z dnia 7 kwietnia 2017 r. pani xxxx xxxx, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyboru kandydata na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej, przy ul.Makuszyńskiego 7”
26.04.2017 13:40 PR.0007.61.2017 Uchwała w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
26.04.2017 13:39 PR.0007.60.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.130.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska
26.04.2017 13:37 PR.0007.59.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne zlokalizowane w rejonie ul.Podlaskiej
26.04.2017 13:33 PR.0007.58.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod parking zlokalizowany w rejonie ul.1 Maja 73
26.04.2017 13:28 PR.0007.57.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul.Chorzowskiej nr 9 zabudowanej garażem murowanym
26.04.2017 13:26 PR.0007.56.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
26.04.2017 13:23 PR.0007.55.2017 uchwała zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.17.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.01.2016 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem na lata 2016 – 2020 „Ruda Śląska – miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym”
26.04.2017 13:07 PR.0007.54.2017 uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
26.04.2017 13:03 PR.0007.53.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
26.04.2017 12:47 PR.0007.52.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
26.04.2017 12:45 PR.0007.51.2017 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
26.04.2017 12:42 PR.0007.50.2017 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017