Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2017 10:18 druk nr 83/17 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
12.05.2017 10:17 druk nr 82/17 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota
12.05.2017 10:14 druk nr 81/17 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej
12.05.2017 10:13 druk nr 80/17 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Piotra Skargi
12.05.2017 10:11 druk nr 79/17 Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr PR.0007.47.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r.
12.05.2017 10:05 druk nr 78/17 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów
12.05.2017 10:02 druk nr 77/17 Projekt uchwały w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Ruda Śląska zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień
12.05.2017 09:58 druk nr 76/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
12.05.2017 09:55 druk nr 75/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
11.05.2017 17:22 druk nr 74/17 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
11.05.2017 17:07 druk nr 73/17 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
11.05.2017 15:38 druk nr 72/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
11.05.2017 15:20 druk nr 71/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
11.05.2017 15:12 druk nr 70/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
11.05.2017 15:11 druk nr 69/17 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej
11.05.2017 15:00 druk nr 68/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
11.05.2017 14:58 druk nr 67/17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
11.05.2017 14:51 druk nr 66/17 Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2018 rok
11.05.2017 14:46 druk nr 63/17 Projekt uchwały w sprawie tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska"