Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2017 12:38 PR.0007.84.2017 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sprawie „nieprzestrzegania Statutu Szkoły; Rozdział 16 pkt 3 oraz niewywiązywania się nauczyciela z obowiązku narzuconego przez art. 6 Karty Nauczyciela , narażając tym samym syna Skarżącej xxx xxx na niebezpieczeństwo i nieposzanowanie jego praw do godnego traktowania”
31.05.2017 12:30 PR.0007.83.2017 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sprawie „braku szatni dla dzieci mających zajęcia w-f na małej sali gimnastycznej
31.05.2017 12:25 PR.0007.82.2017 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”
31.05.2017 12:22 PR.0007.81.2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
31.05.2017 12:19 PR.0007.80.2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota
31.05.2017 12:07 PR.0007.79.2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej
31.05.2017 12:06 PR.0007.78.2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Piotra Skargi
31.05.2017 12:04 PR.0007.77.2017 Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr PR.0007.47.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r.
31.05.2017 12:03 PR.0007.76.2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów
31.05.2017 12:01 PR.0007.75.2017 Uchwała w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Ruda Śląska zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień
31.05.2017 12:00 PR.0007.74.2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
31.05.2017 11:57 PR.0007.73.2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
31.05.2017 11:56 PR.0007.72.2017 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej
31.05.2017 11:55 PR.0007.71.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
31.05.2017 11:53 PR.0007.70.2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własność gminy
31.05.2017 11:52 PR.0007.69.2017 Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2018 rok
31.05.2017 11:48 PR.0007.68.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
31.05.2017 11:44 PR.0007.67.2017 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
31.05.2017 11:43 PR.0007.66.2017 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
31.05.2017 11:21 PR.0007.65.2017 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017