Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2017 11:07 druk nr 129/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
25.08.2017 11:04 druk nr 128/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r.
25.08.2017 11:03 druk nr 127/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
25.08.2017 11:00 druk nr 126/17 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
25.08.2017 10:58 druk nr 125/17 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
24.08.2017 15:04 druk nr 124/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
23.08.2017 13:35 druk nr 123/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
23.08.2017 13:27 druk nr 122/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rudzie Śląskiej - Bykowinie na ulicy Szpaków 33 na okres 9 lat z przeznaczeniem pod działalność usługową w zakresie opieki zdrowotnej
23.08.2017 13:23 druk nr 121/17 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Panią XXX na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska*
18.08.2017 13:01 druk nr 120/17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
18.08.2017 12:59 druk nr 119/17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
18.08.2017 12:48 druk nr 118/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
18.08.2017 12:42 druk nr 117/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.39.2017 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
18.08.2017 12:29 druk nr 116/17 Projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 26.06.2017 r. (wpł. dn. 20.07.2017 r.) pp. XXX* "o zmianę nazwy dla drogi publicznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2394/20 przy ulicy Wireckiej"
17.08.2017 15:31 druk nr 115/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie obręb Stara Kuźnia przy ulicy Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
17.08.2017 15:27 druk nr 114/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.109.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie sportowym
17.08.2017 15:26 druk nr 113/17 Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
17.08.2017 15:06 druk nr 112/17 Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej
17.08.2017 15:05 druk nr 111/17 Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
17.08.2017 15:04 druk nr 110/17 Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
17.08.2017 15:03 druk nr 109/17 Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej
17.08.2017 15:01 druk nr 108/17 Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej
17.08.2017 14:59 druk nr 107/17 Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej
17.08.2017 14:54 druk nr 106/17 Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
17.08.2017 14:52 druk nr 105/17 Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 3 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
17.08.2017 14:49 druk nr 104/17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej - Halembie