Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2017 15:04 PR.0007.102.2017 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
11.09.2017 15:02 PR.0007.103.2017 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
11.09.2017 15:01 PR.0007.104.2017 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
11.09.2017 14:59 PR.0007.105.2017 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
11.09.2017 14:57 PR.0007.106.2017 uchwała zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
11.09.2017 14:48 PR.0007.107.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
11.09.2017 14:37 PR.0007.108.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
11.09.2017 14:35 PR.0007.109.2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.39.2017 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
11.09.2017 14:33 PR.0007.110.2017 Uchwała w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 3 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej *
11.09.2017 14:31 PR.0007.111.2017 Uchwała w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej*
11.09.2017 14:29 PR.0007.112.2017 Uchwała w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej *
11.09.2017 14:28 PR.0007.113.2017 Uchwała w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej *
11.09.2017 14:19 PR.0007.114.2017 Uchwała w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej *
11.09.2017 14:17 PR.0007.115.2017 Uchwała w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej *
11.09.2017 14:15 PR.0007.116.2017 Uchwała w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej *
11.09.2017 14:13 PR.0007.117.2017 Uchwała w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej *
11.09.2017 14:10 PR.0007.118.2017 Uchwała w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej *
11.09.2017 14:09 PR.0007.119.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie obręb Stara Kuźnia przy ulicy Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
11.09.2017 14:07 PR.0007.120.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rudzie Śląskiej – Bykowinie na ulicy Szpaków 33 na okres 9 lat z przeznaczeniem pod działalność usługową w zakresie opieki zdrowotnej
11.09.2017 14:05 PR.0007.121.2017 Uchwała w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
11.09.2017 14:03 PR.0007.122.2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej – Halembie
11.09.2017 13:59 PR.0007.123.2017 Uchwała w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
11.09.2017 13:57 PR.0007.124.2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
11.09.2017 13:44 PR.0007.125.2017 Uchwała w sprawie wniosku z dnia 26.06.2017 r. (wpł. dn. 20.07.2017 r.) pp. xxx xxx xxx „o zmianę nazwy dla drogi publicznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2394/20 przy ulicy Wireckiej”
11.09.2017 13:42 PR.0007.126.2017 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
11.09.2017 13:32 PR.0007.127.2017 Uchwała w sprawie skargi złozonej przez Panią xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sparwie udostępnienia w trybie dostępu do informacji publicznej protokołu kontroli Kuratorium Oświaty w Katowicach zawierającego niezanonimizowane dane osobowe Skarżacej i jej syna.
11.09.2017 13:29 PR.0007.128.2017 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez xxx i xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Rudzie Śląskiej w sprawie "nienależytego pełninienia obowiązków dyrektora szkoły polegającego na lekceważeniu problemu agresji i przemocy wobec syna Skarżących ze strony rówieśników".