Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2017 11:40 PR.0007.161.2017 Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład Komisji Konkursowej powołanej dla wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul.Kornela Makuszyńskiego 7
26.10.2017 11:39 PR.0007.160.2017 Uchwała w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030
26.10.2017 11:37 PR.0007.159.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
26.10.2017 11:35 PR.0007.158.2017 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
26.10.2017 11:32 PR.0007..157.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.252.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
26.10.2017 11:31 PR.0007.156.2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.216.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
26.10.2017 11:28 PR.0007.155.2017 Uchwała w sprawie uchylenia dotychczasowego imienia Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej
26.10.2017 11:27 PR.0007.154.2017 Uchwała w sprawie zmiany imienia szkole Podstawowej nr 8 w Rudzie Śląskiej
26.10.2017 11:25 PR.0007.153.2017 Uchwała w sprawie Utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
26.10.2017 11:24 PR.0007.152.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę nr 1208/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
26.10.2017 11:22 PR.0007.151.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie
26.10.2017 11:20 PR.0007.150.2017 Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
26.10.2017 11:11 PR.0007.149.2017 Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
26.10.2017 11:09 PR.0007.148.2017 Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów
26.10.2017 11:08 PR.0007.147.2017 Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji
26.10.2017 11:06 PR.0007.146.2017 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
26.10.2017 11:04 PR.0007.145.2017 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
26.10.2017 10:56 PR.0007.144.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
26.10.2017 10:53 PR.0007.143.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
26.10.2017 10:51 PR.0007.142.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
26.10.2017 10:50 PR.0007.141.2017 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
26.10.2017 10:47 PR.0007.140.2017 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017