Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2017 16:25 druk nr 249/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitalu zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
14.12.2017 16:04 druk nr 247/17 druk nr 248/17 Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
14.12.2017 15:59 druk nr 246/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
14.12.2017 15:54 druk nr 245/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
14.12.2017 15:53 druk nr 244/17 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
14.12.2017 11:51 druk nr 243/17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - dzielnicy Ruda
14.12.2017 11:43 druk nr 242/17 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx* na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sprawie "nierzetelnego rozpatrzenia skargi i niewywiązywanie się z obowiązku wynikającego z art. 304 § 2 kpk"
14.12.2017 11:36 druk nr 241/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
14.12.2017 11:30 druk nr 240/17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku
14.12.2017 11:23 druk nr 239/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.141.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
14.12.2017 11:21 druk nr 238/17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
14.12.2017 11:14 druk nr 237/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnegoi Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13