Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2018 12:55 PR.0007.245.2017 Uchwała w sprawie skargi z dnia 10.11.2017 r. p.xxxx, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej na Dyrektora Miejskigo Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej i podległym mu pracownikom.
03.01.2018 12:52 PR.0007.244.2017 Uchwała w sprawie skargi z dnia 30.08.2017 r. p.xxx i p.xxx, zamieszkałych w Rudzie Ślaskiej na działalność Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
03.01.2018 12:50 PR.0007.243.2017 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sprawie „nierzetelnego rozpatrzenia skargi i niewywiązywania się z obowiązku wynikającego z art. 304 §2 kpk”
03.01.2018 12:49 PR.0007.242.2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – dzielnicy Ruda
03.01.2018 12:46 PR.0007.241.2017 uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
03.01.2018 12:41 PR.0007.240.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
03.01.2018 12:40 PR.0007.239.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
03.01.2018 12:39 PR.0007.238.2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.141.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląsk
03.01.2018 12:37 PR.0007.237.2017 Uchwała w sprawie przejęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku
03.01.2018 12:35 PR.0007.236.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
03.01.2018 12:32 PR.0007.235.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
03.01.2018 12:30 PR.0007.234.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
03.01.2018 12:28 PR.0007.233.2017 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
03.01.2018 12:25 PR.0007.232.2017 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
03.01.2018 12:23 PR.0007.231.2017 Uchwała w sprawie w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018