Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2018 09:45 PR.0007.17.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2018
31.01.2018 09:43 PR.0007.16.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2017
31.01.2018 09:42 PR.0007.15.2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
31.01.2018 09:40 PR.0007.14.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Ruda Śląska do 2030 r.
31.01.2018 09:39 PR.0007.13.2018 Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
31.01.2018 09:37 PR.0007.12.2018 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
31.01.2018 09:36 PR.0007.11.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
31.01.2018 09:34 PR.0007.10.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
31.01.2018 09:32 PR.0007.9.2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
31.01.2018 09:30 PR.0007.8.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
31.01.2018 09:28 PR.0007.7.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
31.01.2018 09:27 PR.0007.6.2018 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
31.01.2018 09:25 PR.0007.5.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.4.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.01.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr PR.00007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041