Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2018 10:02 PR.0007.65.2018 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sprawie „nierzetelnego rozpatrzenia skargi”
03.04.2018 09:57 PR.0007.64.2018 Uchwała w sprawie wniosku z dnia 06.02.2018 r. p. xxx xxx „o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Pani Grażyny Dziedzic oraz Krzysztofa Mejer za działania zbycia na rzecz obcych osób mojej – naszej rodzinnej działki nr 1710/63 w Kochłowicach, wszczęcia kontroli w UM czy były inne takie patologiczne przypadki, pisma UM z dnia 26.01.2018 w sprawie rodzinnej działki 1710/63”
30.03.2018 12:41 PR.0007.63.2018 Uchwała w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
30.03.2018 12:40 PR.0007.62.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony budynku kontenerowego mieszczącego się przy ul.Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej
30.03.2018 12:38 PR.0007.61.2018 Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
30.03.2018 12:37 PR.0007.60.2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.158.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej, w zakresie załącznika graficznego
30.03.2018 12:35 PR.0007.59.2018 Uchwła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska
30.03.2018 12:34 PR.0007.58.2018 Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
30.03.2018 12:31 PR.0007.57.2018 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu renowacji trzech elewacji budynku dawnego ratusza położonego przy ul. kard. Augusta Hlonda 27 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
30.03.2018 12:28 PR.0007.56.2018 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie wieży głównej kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli
30.03.2018 12:26 PR.0007.55.2018 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ks. Józefa Niedzieli 22 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
30.03.2018 12:00 PR.0007.54.2018 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie i malowaniu wnętrza Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej – Rudzie
30.03.2018 11:58 PR.0007.53.2018 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
30.03.2018 11:56 PR.0007.52.2018 Uchwała w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
30.03.2018 11:54 PR.0007.51.2018 Uchwała w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wraz z uzasadnieniem o zamiarze zmiany treści statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej w części dotyczącej lokalizacji filii oraz zakresu ich działania
30.03.2018 11:51 PR.0007.50.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
30.03.2018 11:47 PR.0007.49.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
30.03.2018 11:41 PR.0007.48.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
30.03.2018 11:34 PR.0007.47.2018 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018