Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2018 10:43 druk nr 95/18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
18.05.2018 10:24 druk nr 94/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
18.05.2018 10:18 druk nr 93/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
18.05.2018 10:17 druk nr 92/18 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
18.05.2018 10:13 druk nr 91/18 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
18.05.2018 10:11 druk nr 90/18 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
18.05.2018 10:07 druk nr 89/18 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
18.05.2018 10:04 druk nr 88/18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
18.05.2018 10:02 druk nr 87/18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
18.05.2018 09:52 druk nr 86/18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów
18.05.2018 09:47 druk nr 85/18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku - aktualizacja 2018 rok"
17.05.2018 17:07 druk nr 84/18 Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego
17.05.2018 11:55 druk nr 83/18 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla kórych ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
17.05.2018 11:48 druk nr 82/18 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
17.05.2018 11:42 druk nr 81/18 Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
17.05.2018 11:37 druk nr 80/18 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
17.05.2018 11:19 druk nr 79/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
15.05.2018 10:22 druk nr 78/18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
15.05.2018 10:19 druk nr 77/18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów
15.05.2018 10:11 druk nr 76/18 Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska