Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2018 14:23 PR.0007.94.2018 Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego
06.06.2018 14:21 PR.0007.93.2018 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.06.2018 14:20 PR.0007.92.2018 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
06.06.2018 14:18 PR.0007.91.2018 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
06.06.2018 14:16 PR.0007.90.2018 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
06.06.2018 14:13 PR.0007.89.2018 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gϋrtlerów
06.06.2018 14:08 PR.0007.88.2018 Uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalono plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
06.06.2018 14:06 PR.0007.87.2018 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
06.06.2018 14:05 PR.0007.86.2018 Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
06.06.2018 14:04 PR.0007.85.2018 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
06.06.2018 14:02 PR.0007.84.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
06.06.2018 14:00 PR.0007.83.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów
06.06.2018 13:56 PR.0007.82.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
06.06.2018 13:28 PR.0007.81.2018 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
06.06.2018 13:26 PR.0007.80.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
06.06.2018 13:23 PR.0007.79.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
06.06.2018 11:45 PR.0007.78.2018 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
06.06.2018 11:28 PR.0007.77.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
06.06.2018 11:18 PR.0007.76.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku – aktualizacja 2018 rok”