Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2018 15:51 PR.0007.113.2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2017
02.07.2018 15:46 PR.0007.112.2018 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez xxxx xxxx na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Ślaskiej w sprawie "niedostatecznego zabezpieczenia danych osoby Skarżacej"
02.07.2018 15:45 PR.0007.111.2018 Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
02.07.2018 15:38 PR.0007.110.2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.176.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
02.07.2018 15:35 PR.0007.109.2018 Uchwała w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Ruda Śląska
02.07.2018 15:33 PR.0007.108.2018 Uchwała w sprawie ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
02.07.2018 15:31 PR.0007.107.2018 Uchwała w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
02.07.2018 15:30 PR.0007.106.2018 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
02.07.2018 15:19 PR.0007.105.2018 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
02.07.2018 15:18 PR.0007.104.2018 Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02.07.2018 15:16 PR.0007.103.2018 Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska: do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu - Etap II”
02.07.2018 15:14 PR.0007.102.2018 Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do: złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu - Etap I”
02.07.2018 15:10 PR.0007.101.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach
02.07.2018 15:07 PR.0007.100.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
02.07.2018 15:04 PR.0007.99.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
02.07.2018 14:59 PR.0007.98.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
02.07.2018 14:52 PR.0007.97.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
02.07.2018 14:50 PR.0007.96.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
02.07.2018 14:48 PR.0007.95.2018 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018