Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2018 11:25 druk nr 155/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
24.08.2018 11:21 druk nr 154/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
24.08.2018 11:06 druk nr 153/18 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
24.08.2018 11:04 druk nr 152/18 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr PR.0007.95.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
24.08.2018 11:00 druk nr 151/18 Projekt uchwały w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Ruda Śląska, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Ruda Śląska, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
24.08.2018 10:58 druk nr 150/18 Projekt uchwały w sprawie aktualizacji uchwały Nr PR.0007.72.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
24.08.2018 10:54 druk nr 149/18 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiedzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 marca 2018 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2701
24.08.2018 10:50 druk nr 148/18 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa, zatwierdzonego uchwałą nr PR.0007.91.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3797
24.08.2018 10:49 druk nr 147/18 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi na 170 016 S ulicy Cynkowej kategorii drogi gminnej z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
24.08.2018 10:42 druk nr 146/18 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi na 170 039 S ulicy Mokrej kategorii drogi gminnej z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
24.08.2018 10:41 druk nr 145/18 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej"
24.08.2018 10:40 druk nr 144/18 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5"
24.08.2018 10:39 druk nr 143/18 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5"
24.08.2018 10:38 druk nr 142/18 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4"
24.08.2018 10:34 druk nr 141/18 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4"
24.08.2018 10:32 druk nr 140/18 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3"
24.08.2018 10:30 druk nr 139/18 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3"
24.08.2018 10:29 druk nr 138/18 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2"
24.08.2018 10:27 druk nr 137/18 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2"
24.08.2018 10:25 druk nr 136/18 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1"
24.08.2018 10:23 druk nr 135/18 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1"
24.08.2018 10:20 druk nr 134/18 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Centrum Administarcyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych"
24.08.2018 10:17 druk nr 133/18 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych"
21.08.2018 11:10 druk nr 132/18 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
21.08.2018 11:09 druk nr 131/18 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
21.08.2018 10:50 druk nr 130/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas oznaczony 5 lat z przeznaczeniem pod instalację stacji bazowej telefonii komórkowej w rejonie ul. Barbary
21.08.2018 10:46 druk nr 129/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego przy ulicy Solidarności 5/8 w Rudzie Śląskiej - Halembie
21.08.2018 10:33 druk nr 128/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
21.08.2018 10:31 druk nr 127/18 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 37 w Rudzie Śląskiej
21.08.2018 10:28 druk nr 126/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.52.2018 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
21.08.2018 10:24 druk nr 125/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.169.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
21.08.2018 10:12 druk nr 124/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.85.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
21.08.2018 10:09 druk nr 123/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.237.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku
21.08.2018 09:46 druk nr 122/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Ks. Jana Szymały zabudowanych garażami murowanymi
21.08.2018 09:42 druk nr 121/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Żwirki i Wigury zabudowanych garażami murowanymi
21.08.2018 09:41 druk nr 120/18 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej
21.08.2018 09:37 druk nr 119/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod prowadzoną działalność związaną z zapleczem gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w rejonie ul. Władysława Jagiełły