Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2018 12:40 PR.0007.154.2018 Uchwała w sprawie skargi z dnia 5 czerwca 2018 r. (wpł. dn. 18 czerwca 2018 r.) xxxx dotyczącej nienależytego wykonywania zadań przez Prezydent Miasta Ruda Śląska.
10.09.2018 12:39 PR.0007.153.2018 Uchwała w sprawie skargi xxx z dnia 10.05.2018 r. (wpł. dn. 7.06.2018 r.), zam. w Katowicach, na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
10.09.2018 12:37 PR.0007.152.2018 Uchwała w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Ruda Śląska, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Ruda Śląska, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
10.09.2018 12:35 PR.0007.151.2018 Uchwała w sprawie aktualizacji uchwały Nr PR.0007.72.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
10.09.2018 12:33 PR.0007.150.2018 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 016 S ulicy Cynkowej kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
10.09.2018 12:31 PR.0007.149.2018 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 039 S ulicy Mokrej kategorii drogi gminnej z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
10.09.2018 12:30 PR.0007.148.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 marca 2018 r., ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Śl. poz.2701
10.09.2018 12:28 PR.0007.147.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa, zatwierdzonego uchwałą nr PR.0007.91.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r., ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 3797
10.09.2018 12:27 PR.0007.146.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Ks.Jana Szymały zabudowanych garażami murowanymi
10.09.2018 12:26 PR.0007.145.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul.Żwirki i Wigury zabudowanych garażami murowanymi
10.09.2018 12:25 PR.0007.144.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego przy ulicy Solidarności 5/8 w Rudzie Śląskiej – Halembie
10.09.2018 12:24 PR.0007.143.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas oznaczony 5 lat z przeznaczeniem pod instalację stacji bazowej telefonii komórkowej w rejonie ul.Barbary
10.09.2018 12:22 PR.0007.142.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod prowadzoną działalność związaną z zapleczem gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w rejonie ul.Władysława Jagiełły
10.09.2018 12:21 PR.0007.141.2018 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.52.2018 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
10.09.2018 12:18 PR.0007.140.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.237.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku
10.09.2018 12:17 PR.0007.139.2018 Uchwała w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”
10.09.2018 12:14 PR.0007.138.2018 Uchwała w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5”
10.09.2018 12:11 PR.0007.137.2018 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5”
10.09.2018 12:03 PR.0007.136.2018 Uchwała w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4”
10.09.2018 12:00 PR.0007.135.2018 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4”
10.09.2018 11:58 PR.0007.134.2018 Uchwała w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3”
10.09.2018 11:57 PR.0007.133.2018 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3”
10.09.2018 11:52 PR.0007.132.2018 Uchwała w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2”
10.09.2018 11:49 PR.0007.131.2018 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2”
10.09.2018 11:48 PR.0007.130.2018 Uchwała w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1”
10.09.2018 11:40 PR.0007.129.2018 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1”
10.09.2018 11:38 PR.0007.128.2018 Uchwała w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”
10.09.2018 11:37 PR.0007.127.2018 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”
10.09.2018 11:35 PR.0007.126.2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
10.09.2018 11:34 PR.0007.125.2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.169.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
10.09.2018 11:28 PR.0007.124.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.85.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
10.09.2018 11:11 PR.0007.123.2018 Uchwała w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 37 w Rudzie Śląskiej
10.09.2018 10:52 PR.0007.122.2018 Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej
10.09.2018 10:48 PR.0007.121.2018 Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
10.09.2018 10:46 PR.0007.120.2018 Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
10.09.2018 10:34 PR.0007.119.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
10.09.2018 10:32 PR.0007.118.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
10.09.2018 10:31 PR.0007.117.2018 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
10.09.2018 09:05 PR.0007.116.2018 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.95.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018