Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2019 12:52 SP.0050.2.133.2019 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
24.05.2019 12:41 SP.0050.2.132.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
24.05.2019 12:34 SP.0050.2.131.2019 w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na okres od 23.05.2019 r. do 30.05.2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego
22.05.2019 08:37 SP.0050.2.130.2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul. Rencistów z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
22.05.2019 08:29 SP.0050.2.129.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty
21.05.2019 15:50 SP.0050.2.128.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
21.05.2019 15:46 SP.0050.2.127.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
21.05.2019 15:44 SP.0050.2.126.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
21.05.2019 15:41 SP.0050.2.125.2019 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn. "Wakacje ze zdrowiem"
21.05.2019 15:36 SP.0050.2.124.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę ścieżki sensorycznej i placu zabaw - nowe oblicze terenu wokół Mijeskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej
16.05.2019 10:57 SP.0050.2.123.2019 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kardynała Augusta Hlonda oznaczonych działkami nr 3024/124 i 3026/129 obręb Orzegów k.m.1, zabudowanych obiektami po dawnej koksowni Orzegów
16.05.2019 10:32 SP.0050.2.122.2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Siewnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
16.05.2019 10:01 SP.0050.2.121.2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Emanuela Smołki z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
15.05.2019 14:12 SP.0050.2.120.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczneo pn.: "Podziały nieruchomości, projekty podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
15.05.2019 14:03 SP.0050.2.119.2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
15.05.2019 13:59 SP.0050.2.118.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Szkolnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowice wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę"
15.05.2019 13:53 SP.0050.2.117.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkownaia wieczystego gruntów położonych na terenie Miasta Ruda Śląska, będących własnością Skarbu Państwa"
10.05.2019 09:04 SP.0050.2.116.2019 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
10.05.2019 09:02 SP.0050.2.115.2019 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
10.05.2019 09:00 SP.0050.2.114.2019 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
30.04.2019 13:58 SP.0050.2.113.2019 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Artura Gottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
30.04.2019 13:54 SP.0050.2.112.2019 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
30.04.2019 13:52 SP.0050.2.111.2019 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: "Dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych"
29.04.2019 13:30 SP.0050.2.110.2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Ks. Jana Szymały nr 5A, 5B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
29.04.2019 13:29 SP.0050.2.109.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługa prawna Rady Miasta Ruda Śląska"
29.04.2019 13:27 SP.0050.2.108.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Halembska strefa aktywności fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej"
29.04.2019 13:26 SP.0050.2.107.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycena nieruchomości ZRID"
29.04.2019 13:18 SP.0050.2.106.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna
29.04.2019 13:18 SP.0050.2.105.2019 w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne
25.04.2019 09:57 SP.0050.2.104.2019 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
24.04.2019 09:13 SP.0050.2.103.2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
24.04.2019 09:12 SP.0050.2.102.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
24.04.2019 09:11 SP.0050.2.101.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie bieżące tras rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
24.04.2019 09:10 SP.0050.2.100.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
24.04.2019 09:08 SP.0050.2.099.2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
19.04.2019 11:00 SP.0050.2.098.2019 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
19.04.2019 10:57 SP.0050.2.097.2019 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
17.04.2019 15:05 SP.0050.2.096.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości - 2 części"
17.04.2019 15:03 SP.0050.2.095.2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.31.2019 Preyzdenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2019 roku.
17.04.2019 15:02 SP.0050.2.094.2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.434.2015 Preyzdenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
17.04.2019 15:00 SP.0050.2.093.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia Dialogu technicznego związanego z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja i poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu"
17.04.2019 14:58 SP.0050.2.092.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę placu zabaw - Strefa aktywności "Mrówcza Górka" przy ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej
17.04.2019 14:52 SP.0050.2.091.2019 w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień pn.: 1. "Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży". 2. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka". 3."Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych". 4. "Rehabilitacja osób uzależnionych - dzienne wsparcie osób bezdomnych"
17.04.2019 14:48 SP.0050.2.090.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
10.04.2019 10:11 SP.0050.2.089.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.115.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska
10.04.2019 10:06 SP.0050.2.088.2019 w sprawie ustalenia schematu procedur przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców
04.04.2019 15:39 SP.0050.2.087.2019 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.4.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
02.04.2019 11:11 SP.0050.2.086.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Ruda Śląska"
01.04.2019 12:42 SP.0050.2.085.2019 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
29.03.2019 11:59 SP.0050.2.084.2019 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna