Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2019 17:18 Druk nr 21/19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sosinki
17.01.2019 17:18 Druk nr 22/19 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
17.01.2019 17:16 Druk nr 20/19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka
17.01.2019 17:15 Druk nr 19/19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
17.01.2019 17:14 Druk nr 18/19 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej
17.01.2019 17:13 Druk nr 17/19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sportowców
17.01.2019 17:12 Druk nr 16/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
17.01.2019 17:11 Druk nr 15/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
17.01.2019 17:10 Druk nr 14/19 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
17.01.2019 17:07 Druk nr 12/19 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej
17.01.2019 17:07 Druk nr 13/19 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląsk
17.01.2019 17:06 Druk nr 11/19 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji Mieszkaniowej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chorzowie
17.01.2019 17:04 Druk nr 10/19 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
17.01.2019 17:03 Druk nr 9/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13 na oddanie w dzierżawę sprzętu stomatologicznego
17.01.2019 17:02 Druk nr 8/19 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
17.01.2019 17:01 Druk nr 7/19 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
17.01.2019 17:00 Druk nr 6/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.12.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
17.01.2019 16:59 Druk nr 5/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.146.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021
17.01.2019 16:56 Druk nr 4/19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
17.01.2019 16:55 Druk nr 3/19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku
17.01.2019 16:53 Druk nr 2/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
17.01.2019 16:43 Druk nr 1/19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2019