Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2019 08:51 Druk nr 31/19 Projekt uchwały w sprawie skargi i wniosków złożonych przez Pana xxxx pismem z dnia 28.11.2019 r.
30.01.2019 08:46 Druk nr 30/19 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Panią xxxxx w sprawie pogorszenia się warunków terapii psychologicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
29.01.2019 09:29 Druk nr 29/19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku
29.01.2019 09:27 Druk nr 28/19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
29.01.2019 09:23 Druk nr 27/19 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
29.01.2019 09:22 Druk nr 26/19 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i poprządku na terenie Miasta Ruda Śląska
29.01.2019 09:18 Druk nr 25/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.227.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
29.01.2019 09:16 Druk nr 24/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej