Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2019 10:52 PR.0007.23.2019 Uchwała w sprawie wniosku o odwołanie z funkcji ławnika III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Rudzie Ślaskiej
31.01.2019 10:50 PR.0007.22.2019 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
31.01.2019 10:49 PR.0007.21.2019 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej
31.01.2019 10:47 PR.0007.20.2019 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji Mieszkaniowej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chorzowie
31.01.2019 10:46 PR.0007.19.2019 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
31.01.2019 10:44 PR.0007.18.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2019
31.01.2019 10:37 PR.0007.17.2019 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
31.01.2019 10:34 PR.0007.16.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sosinki
31.01.2019 10:30 PR.0007.15.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka
31.01.2019 10:29 PR.0007.14.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
31.01.2019 10:27 PR.0007.13.2019 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej
31.01.2019 10:25 PR.0007.12.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sportowców
31.01.2019 10:24 PR.0007.11.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.146.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021
31.01.2019 10:22 PR.0007.10.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku
31.01.2019 10:19 PR.0007.9.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13 na oddanie w dzierżawę sprzętu stomatologicznego
31.01.2019 10:17 PR.0007.8.2019 Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
31.01.2019 10:13 PR.0007.7.2019 Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
31.01.2019 10:11 PR.0007.6.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.12.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
31.01.2019 10:07 PR.0007.5.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
31.01.2019 10:00 PR.0007.4.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
31.01.2019 09:58 PR.0007.3.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
31.01.2019 09:51 PR.0007.2.2019 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
31.01.2019 09:30 PR.0007.1.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”