Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2016 10:08 KO.6220.1.33.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w spr. realizacji przedsięwzięcia pn. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (działki nr 217/21, 218/21, 248/21, 279,280, 281 i 287)
15.12.2016 15:29 KO.6220.1.46.2016 Dopuszczenie podmiotu na prawach strony w spr. "Rozbudowia instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK–POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58."
15.12.2016 09:10 KO.6220.1.52.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na liniach 1 i 9 na terenie Zabrza, Rudy Śląskiej i Bytomia: Wymiana 4 szt. rozjazdów na pętli tramwajowej Chebzie w Rudzie Śląskiej".
15.12.2016 09:06 KO.6220.1.49.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej”.
15.12.2016 09:03 KO.6220.1.29.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Ulepszenie gruntu, poprzez podniesienie wskaźnika zagęszczenia gruntu do wartości minimalnej (0,93 – 0,95), na działkach o numerach geodezyjnych 228, 229 i 600/227 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Bałtyckiej”.
14.12.2016 10:20 KO.6341.43.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych: trzech wylotów – W1, W2, W3 na działkach o nr 3755/7 i 3727/27, przebudowę rowu poprzez jego zarurowanie na długości 122, 5 m na działce o nr 3755/7 oraz likwidację rowu na odcinku ok. 30 m na działce o nr 3755/7, (...)".
09.12.2016 13:21 KO.6220.1.46.2016 Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
08.12.2016 09:34 KO.6220.1.69.2012 Informacja o terminie rozpatrzenia wniosku w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”.
08.12.2016 09:30 KO.6220.30.2015 Decyzja do wglądu w spr. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przy ul. Hutniczej 2 (działka nr 3483/68)".
06.12.2016 12:22 KO.6341.46.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych (...), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z obiektów firmy Leiber-Poland Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Kokotek 43 oraz Magazynowej 33 w Rudzie Śląskiej".
29.11.2016 14:18 KO.6341.42.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie do rzeki Kłodnicy w km 62+180, istniejącym wylotem Ø 1000, oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” w Rudzie Śląskiej przy ul. Młyńskiej 100".
25.11.2016 10:04 KO.6341.26.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu zlokalizowanego na działce o nr 3094/32 w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej w zakresie wykonania przepustu".
22.11.2016 15:53 KO.6220.1.38.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Łącznica drogowa terenów inwestycyjnych z DTŚ wraz z budową wjazdu i wyjazdu z działki inwestycyjnej do drogi publicznej”.
21.11.2016 11:04 KO.6341.47.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Przekroczenia rzeki Czerniawka w km 8 ÷ 285 w Rudzie Śląskiej przy ul. Klary linią kablową 110 kV, metodą przewiertu sterowanego".
16.11.2016 10:51 KO.6220.1.36.2016 Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej”.
14.11.2016 10:04 KO.6341.35.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu W1 kanalizacji deszczowej DN 500 mm poprzez rów do potoku Bielszowickiego w km 6÷780 w rejonie ulicy Halembskiej w Rudzie Śląskiej (...)".
08.11.2016 13:32 KO.6220.1.54.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na terenie Świętochłowic i Chorzowa: Przebudowa infrastruktury w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej i ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)"
24.10.2016 10:54 KO.6341.41.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. zrzut ścieków z dwóch istniejących przelewów burzowych Ś-59 (ul. Kościuszki) i Ś-73 (ul. Jankego), komunalnej kanalizacji ogólnospławnej w zlewni cieku Ślepiotka".
14.10.2016 13:08 KO.6220.1.54.2016 Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na terenie Świętochłowic i Chorzowa: Przebudowa infrastruktury w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej i ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)”.
13.10.2016 12:35 KO.6220.1.46.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowy instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK–POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
13.10.2016 09:34 KO.6341.36.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Przebudowy urządzenia wodnego – rowu zlokalizowanego na działce o nr 2225/30 w Rudzie Śląskiej przy ul. Poziomkowej 11".
13.10.2016 09:31 KO.6341.40.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rowu otwartego zlokalizowanego na działce o nr 1043/256 oraz na szczególne korzystanie z wód".
10.10.2016 15:19 KO.6341.25.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Przebudowa urządzenia wodnego – wylotu do rowu zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej ul. Partyzantów 16, na terenie działki 2026/149".
10.10.2016 15:16 KO.6341.10.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej na nieruchomości o numerze 5035/397 i w związku z tym likwidację bezodpływowego zagłębienia terenowego na ww. nieruchomości".
07.10.2016 13:53 KO.6220.1.54.2016 Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na terenie Świętochłowic i Chorzowa: Przebudowa infrastruktury w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej i ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)”.
26.09.2016 14:31 KO.6220.1.36.2016 Informacja w spr. „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej”.
23.09.2016 13:34 KO.6341.33.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z procesów mycia pojazdów samochodowych na ręcznej myjni samochodowej i sprzętu budowlanego oraz mycia posadzki na terenie hali serwisowej prowadzonych przez Liebherr- Polska Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej ul. Hansa Liebherra 8".
23.09.2016 13:29 KO.6220.1.54.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na terenie Świętochłowic i Chorzowa: Przebudowa infrastruktury w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej i ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)”.
20.09.2016 15:40 KO.6341.19.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych z dwóch ciągów kanalizacji deszczowej znajdującej się przy ul. Gliwickiej w Rudnie, istniejącymi na działce o nr geodezyjnym 657/153 wylotami W1 i W2 do ziemi (rowu przydrożnego)."
20.09.2016 15:28 KO.6341.28.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu „bez nazwy” poprzez wylot brzegowy W1 w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej".
20.09.2016 15:24 KO.6341.28.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych z terenu ww. firm zlokalizowanych przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej do rzeki Czarniawki".
12.09.2016 10:01 KO.6220.30.2015 Wezwanie do wypowiedzenia w spr. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”.
12.09.2016 09:56 KO.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
22.08.2016 15:46 KO.6220.1.17.2015 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa trasy N-S na odcinku pomiędzy węzłem Drogowej Trasy Średnicowej i ulicą Magazynową w Rudzie Śląskiej”
12.08.2016 09:39 KO.6220.1.40.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej”
20.07.2016 11:52 KO.6220.1.31.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ul. Pawła, Starej w Rudzie Śląskiej – Chebziu".
20.07.2016 11:50 KO.6220.1.35.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa skupu surowców wtórnych o skup i sprzedaż zużytego sprzętu gospodarstwa domowego AGD, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kard. Hlonda 45".
20.07.2016 11:47 KO.6220.1.34.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa zakładu Euro – Locks Sp. z o.o., zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Chebzie przy ul. Pawła, na działkach o numerach: 803/25 i 961/25”.
27.06.2016 08:51 KO.6220.1.25.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty
27.06.2016 08:36 KO.6220.1.32.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Produkcja nalewek alkoholowych”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul.Czarnoleśnej 18.
16.06.2016 12:50 KO.6341.7.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 26, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, odprowadzanych z terenu Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska S.A. przy ul.Szyb Walenty 10".
16.06.2016 12:47 KO.6220.1.37.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopalny towarzyszącej ze złoża „Halemba II”".
15.06.2016 10:01 KO.6341.14.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MAŁGORZATA KUŚ w Rudzie Śląskiej przy ul. Królowej Jadwigi 17".
13.06.2016 09:48 KO.6341.17.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z jezdni ulicy Franciszkańskiej i towarzyszącej jej zabudowy oraz terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” do Kłodnicy, na działce o nr 69/4".
13.06.2016 09:41 KO.6341.1.2015 Wszczęcie postępowania w spr. "Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód związane z odwodnieniem ul. Działowej w Katowicach"
09.06.2016 11:01 KO.6341.12.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających z ręcznej myjni czterostanowiskowej i myjni automatycznej zlokalizowanej na terenie stacji paliw BP w Rudzie Śląskiej przy ulicy Klary".
07.06.2016 15:57 KO.6220.1.8.2016 Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
06.06.2016 12:38 KO.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
03.06.2016 12:50 KO.6220.1.27.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Uruchomienie Minibrowaru Browar Śląski Alternatywa, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Tylnej (działka nr 396/48)."
01.06.2016 14:32 KO.6220.1.16.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa istniejących zwałów węgla dla KW S.A. Oddział KWK „Bielszowice”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, w rejonie ul. Gęsiej".

1 2 3 następna