Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2019 11:02 Druk nr 110/19 Projekt w sprawie skargi z dnia 22.03.2019 r. złożonej przez Pana xxx xxxx na brak działań Urzędu Miasta Ruda Śląska w sprawie nieprawidłowego odprowadzania ścieków komunalnych na posesję należącą do skarżącego
17.05.2019 10:55 Druk nr 109/19 Projekt w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska
17.05.2019 10:53 Druk nr 108/19 Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Suszec
17.05.2019 10:52 Druk nr 107/19 Projekt w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda §laska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
17.05.2019 10:50 Druk nr 106/10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
17.05.2019 10:48 Druk nr 104/19 Projekt w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
17.05.2019 10:48 Druk nr 105/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
17.05.2019 10:40 Druk nr 103/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
17.05.2019 10:38 Druk nr 102/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Ruda Śląska na przyjęcie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (Konkurs POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18) współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP II”
17.05.2019 10:37 Druk nr 101/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Ruda Śląska na przyjęcie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (Konkurs POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18) współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP I”
17.05.2019 10:36 Druk nr 100/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego położonego przy ul. ks. Ludwika Tunkla 147A w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
17.05.2019 10:35 Druk nr 99/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej