Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2019 12:19 PR.0007.105.2019 Uchwała w sprawie skargi z dnia 22.03.2019 r. złożonej przez Pana xxx xxxx na brak działań Urzędu Miasta Ruda Śląska w sprawie nieprawidłowego odprowadzania ścieków komunalnych na posesję należącą do skarżącego
30.05.2019 12:18 PR.0007.104.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie pokrycia dachu od strony południowej i zachodniej wieży głównej kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli
30.05.2019 12:17 PR.0007.103.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Ruda Śląska na przyjęcie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (Konkurs POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18) współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP II”
30.05.2019 12:15 PR.0007.102.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Ruda Śląska na przyjęcie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (Konkurs POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18) współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP I”
30.05.2019 12:14 PR.0007.101.2019 Uchwała w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska
30.05.2019 12:13 PR.0007.100.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego położonego przy ul. ks. Ludwika Tunkla 147A w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
30.05.2019 12:07 PR.0007.99.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Suszec
30.05.2019 12:06 PR.0007.98.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 203
30.05.2019 11:57 PR.0007.97.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda §laska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
30.05.2019 11:54 PR.0007.96.2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej
30.05.2019 11:53 PR.0007.95.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
30.05.2019 11:52 PR.0007.94.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
30.05.2019 11:49 PR.0007.93.2019 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019