Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2019 11:29 PR.0007.129.2019 Uchwała w sprawie skargi z dnia 04.04.2019 r. złożonej przez Pana xxx xxx na Prezydenta Miasta Ruda Śląska
04.07.2019 11:27 PR.0007.128.2019 Uchwala w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, do Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
04.07.2019 11:23 PR.0007.127.2019 Uchwała w sprawie przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
04.07.2019 11:22 PR.0007.126.2019 Uchwala w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
04.07.2019 11:21 PR.0007.125.2019 Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.403.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. stwierdzającego nieważność w całości uchwały nr PR.0007.78.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
04.07.2019 11:19 PR.0007.124.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 780/XII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
04.07.2019 11:18 PR.0007.123.2019 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
04.07.2019 11:17 PR.0007.122.2019 Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
04.07.2019 11:15 PR.0007.121.2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Ruda Śląska, od dnia 1 września 2019 roku
04.07.2019 11:14 PR.0007.120.2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Rudy Śląskiej, od dnia 1 września 2019 r.
04.07.2019 11:13 PR.0007.119.2019 Uchwała w sprawie zmiany Uchwał6y nr 237/XVII/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie: zmiany Aktów Założycielskich szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej
04.07.2019 11:12 PR.0007.118.2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
04.07.2019 11:11 PR.0007.117.2019 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
04.07.2019 11:10 PR.0007.116.2019 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.10.2019 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku
04.07.2019 11:08 PR.0007.115.2019 Uchwala w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.58.2012 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
04.07.2019 11:07 PR.0007.114.2019 Uchwała w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury im.Henryka Bisty
04.07.2019 11:06 PR.0007.113.2019 Uchwala w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
04.07.2019 10:54 PR.0007.112.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
04.07.2019 10:51 PR.0007.111.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
04.07.2019 10:44 PR.0007.110.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
04.07.2019 10:42 PR.0007.109.2019 Uchwala w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
04.07.2019 10:39 PR.0007.108.2019 Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2018
04.07.2019 10:38 PR.0007.107.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2018
04.07.2019 10:37 PR.0007.106.2019 Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska wotum zaufania