Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2017 12:12 PR.0007.165.2016 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
20.02.2017 12:10 PR.0007.162.2016 Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
20.02.2017 12:07 PR.0007.159.2016 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
20.02.2017 12:01 PR.0007.151.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
20.02.2017 11:54 PR.0007.147.2016 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
20.02.2017 11:49 PR.0007.146.2016 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021
20.02.2017 11:38 PR.0007.141.2016 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
20.02.2017 11:35 PR.0007.139.2016 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2017
20.02.2017 11:33 PR.0007.137.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
20.02.2017 11:26 PR.0007.135.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
20.02.2017 11:21 PR.0007.130.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.97.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
20.02.2017 11:18 PR.0007.129.2016 w sprawie opłaty od posiadania psów
20.02.2017 11:14 PR.0007.128.2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
20.02.2017 11:07 PR.0007.126.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
18.10.2016 12:21 PR.0007.121.2016 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
18.10.2016 12:13 PR.0007.117.2016 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych miasta Ruda Śląska
18.10.2016 12:09 PR.0007.115.2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
18.10.2016 12:06 PR.0007.114.2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 667/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowniach Miejskich w Rudzie Śląskiej, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także sposobu i trybu postępowania w tych sprawach
18.10.2016 12:03 PR.0007.113.2016 w sprawie nadania nazwy dla trasy N-S, położonej w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska
18.10.2016 11:57 PR.0007.109.2016 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
06.10.2016 12:41 SP.0007.97.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.79.2016 z dnia 19 maja 2016 r.
06.10.2016 12:35 SP.0007.96.2016 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Sztolniowej 6 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.41.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 lutego 2012 r. w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr Pr.0007.124.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08 lipca 2013 r.
25.07.2016 12:08 SP.0007.90.2016 zmieniająca uchwałę nr 428/XXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
25.07.2016 11:48 SP.0007.89.2016 zmieniająca uchwałę nr 357/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej”
25.07.2016 11:44 SP.0007.88.2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
25.07.2016 11:34 SP.0007.84.2016 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
02.06.2016 09:28 SP.0007.79.2016 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.58.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
02.06.2016 09:22 SP.0007.74.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
02.06.2016 09:18 SP.0007.60.2016 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
02.06.2016 09:05 SP.0007.58.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.42.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
02.06.2016 08:47 SP.0007.52.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
13.04.2016 13:29 PR.0007.42.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.232.2015 z dnia 26 listopada 2015
13.04.2016 13:03 PR.0007.40.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 667/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Rudzie Śląskiej, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także sposobu i trybu postępowania w tych sprawach
13.04.2016 12:56 PR.0007.39.2016 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
13.04.2016 12:45 PR.0007.36.2016 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
26.02.2016 11:12 PR.0007.32.2016 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
26.02.2016 11:07 PR.0007.18.2016 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
26.02.2016 10:58 PR.0007.16.2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
26.02.2016 10:57 PR.0007.15.2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
26.02.2016 10:52 PR.0007.14.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
26.02.2016 10:51 PR.0007.10.2016 w sprawie zmiany Uchwały NR PR.0007.245.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
26.02.2016 10:50 PR.0007.9.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.246.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
26.02.2016 10:33 PR.0007.3.2016 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016