Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2019 12:05 PR.0007.130.2019 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
04.09.2019 12:02 PR.0007.131.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
04.09.2019 11:55 PR.0007.132.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 - 2041
04.09.2019 11:51 PR.0007.133.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
04.09.2019 11:50 PR.0007.134.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
04.09.2019 11:48 PR.0007.135.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
04.09.2019 11:46 PR.0007.136.2019 Uchwała w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem w mieście Ruda Śląska parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda"
04.09.2019 11:45 PR.0007.137.2019 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
04.09.2019 11:43 PR.0007.138.2019 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej przy ul. Broniewskiego 8
04.09.2019 11:38 PR.0007.139.2019 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśnej 18
04.09.2019 11:34 PR.0007.140.2019 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Lecha 10
04.09.2019 11:33 PR.0007.141.2019 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
04.09.2019 11:24 PR.0007.142.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie ulicy Morskiej
04.09.2019 11:22 PR.0007.143.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaże wraz z terenem niezbędnym do korzystania położonym w rejonie ulicy Szyb Andrzeja
04.09.2019 11:07 PR.0007.144.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziału w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Rudzie Ślaskiej - Halembie przy ul. Olszynowej zabudowanej garażami murowanymi
04.09.2019 11:05 PR.0007.145.2019 Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4
04.09.2019 11:03 PR.0007.146.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
04.09.2019 11:02 PR.0007.147.2019 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
04.09.2019 11:00 PR.0007.148.2019 Uchwała w sprawie skargi z dnia 6 czerwca 2019 r. złożonej przez Panią XXX na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
04.09.2019 10:58 PR.0007.149.2019 Uchwała w sprawie skargi z dnia 23 maja 2019 r . złożonej przez Pania Katarzynę Irenę Korek - Radną Rady Miasta Ruda Śląska, na Prezydenta Miasta Ruda Śląska