Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2019 10:50 Druk nr 210/19 Projekt uchwały w sprawie obniżenia poziomu wskaźników określających wysokość dodatku mieszkaniowego
22.10.2019 10:53 Druk nr 211/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2105 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
22.10.2019 10:54 Druk nr 212/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod parking samochodowy dla mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Różanej 14, 16 w Rudzie Śląskiej
22.10.2019 10:55 Druk nr 213/19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
22.10.2019 10:56 Druk nr 214/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, użyczonych Miejskiej Komendzie Policji w Rudzie Śląskiej na nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu państwa użyczoną Żłobkowi Miejskiemu „Misiakowo” bez obowiązku dokonania przez Gminę – Miasto Ruda Śląska dopłaty w wysokości równej różnicy zamienianych nieruchomości
22.10.2019 10:59 Druk nr 215/19 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
22.10.2019 11:01 Druk nr 216/19 Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
22.10.2019 11:02 Druk nr 217/19 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
22.10.2019 11:03 Druk nr 218/19 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
22.10.2019 11:03 Druk nr 219/19 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
22.10.2019 11:05 Druk nr 220/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.29.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22.10.2019 11:06 Druk nr 221/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.30.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
22.10.2019 11:07 Druk nr 222/19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Ruda Śląska w sportach zespołowych
24.10.2019 09:39 Druk nr 223/19 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. W.Lipa 3
24.10.2019 09:05 Druk nr 224/19 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
24.10.2019 09:06 Druk nr 225/19 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
24.10.2019 09:08 Druk nr 226/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
24.10.2019 16:03 Druk nr 227/19 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę NR PR.0007.66.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.03.2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
24.10.2019 15:54 Druk nr 228/19 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023, przeprowadzonych na sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 29 października 2019 r.
24.10.2019 15:58 Druk nr 229/19 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
24.10.2019 15:59 Druk nr 230/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023
24.10.2019 16:00 Druk nr 231/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023
24.10.2019 16:02 Druk nr 232/19 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023