Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2019 09:35 PR.0007.223.2019 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ruda Śląska
06.11.2019 09:34 PR.0007.222.2019 uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Ruda Śląska
06.11.2019 09:33 PR.0007.221.2019 uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję obejmującą lata 2020 - 2023
06.11.2019 09:32 PR.0007.220.2019 uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu na kadencję obejmującą lata 2020 - 2023
06.11.2019 09:30 PR.0007.219.2019 uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej na kadencję obejmującą lata 2020 - 2023
06.11.2019 09:29 PR.0007.218.2019 uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
06.11.2019 09:26 PR.0007.217.2019 uchwała w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję obejmującą lata 2020 - 2023, przeprowadzonych na sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 29 października 2019 roku
06.11.2019 09:16 PR.0007.216.2019 uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wincentego Lipa 3
06.11.2019 09:14 PR.0007.215.2019 uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Ruda Śląska w grupach seniorskich w dyscyplinach sportowych w konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych
06.11.2019 09:11 PR.0007.214.2019 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod parking samochodowy dla mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Różanej 14, 16 w Rudzie Śląskiej
06.11.2019 09:07 PR.0007.213.2019 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
06.11.2019 09:02 PR.0007.212.2019 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.30.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
05.11.2019 15:37 PR.0007.211.2019 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, użyczonych Miejskiej Komendzie Policji w Rudzie Śląskiej na nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa użyczoną Żłobkowi Miejskiemu "MISIAKOWO" bez obowiązku dokonania przez Gminę - Miasto Ruda Śląska dopłaty w wysokości równej róźnicy zamienianych nieruchomości
05.11.2019 15:34 PR.0007.210.2019 uchwała zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.66.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.03.2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
05.11.2019 15:32 PR.0007.209.2019 uchwała w sprzwie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
05.11.2019 15:30 PR.0007.208.2019 uchwała w sprawie obniżenia poziomu wskaźników określających wysokość dodatku mieszkaniowego
05.11.2019 15:29 PR.0007.207.2019 uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
05.11.2019 15:28 PR.0007.206.2019 uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
05.11.2019 15:25 PR.0007.205.2019 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 - 2041
05.11.2019 15:22 PR.0007.204.2019 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
05.11.2019 15:20 PR.0007.203.2019 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019