Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2019 11:21 Druk nr 260/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
26.11.2019 11:20 Druk nr 259/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
26.11.2019 11:18 Druk nr 258/19 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
21.11.2019 12:59 Druk nr 257/19 Projekt uchwały w sprawie zasad udostępniania i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
21.11.2019 12:58 Druk nr 256/19 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Ruda Śląska dla organizacji pozarządowych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji oraz sposobu kontroli i rozliczania
21.11.2019 12:57 Druk nr 255/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej”
21.11.2019 12:56 Druk nr 254/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.34.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenie wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
21.11.2019 12:55 Druk nr 253/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.104.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.05.2019 r. w sprawie przyznawania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie pokrycia dachu od strony południowej i zachodniej wieży głównego kościoła pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli
21.11.2019 12:53 Druk nr 252/19 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr 780/XII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
21.11.2019 12:41 Druk nr 251/19 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
21.11.2019 12:40 Druk nr 250/19 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej
21.11.2019 12:39 Druk nr 249/19 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonaleni Zawodowego w Rudzie Śląskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
21.11.2019 12:38 Druk nr 248/19 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
21.11.2019 12:35 Druk nr 247/19 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
21.11.2019 12:33 Druk nr 246/19 Projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
21.11.2019 12:32 Druk nr 245/19 Projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 w Rudzie Śląskiej
21.11.2019 12:29 Druk nr 244/19 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 4 w Rudzie Śląskiej
21.11.2019 12:27 Druk nr 243/19 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 10 w Rudzie Śląskiej
21.11.2019 12:26 Druk nr 242/19 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 12 w Rudzie Śląskiej
21.11.2019 12:23 Druk nr 241/19 Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2020-2023
21.11.2019 12:22 Druk nr 240/19 Projekt uhwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
21.11.2019 12:21 Druk nr 239/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.95.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich