Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2019 10:38 PR.0007.254.2019 Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr PR.0007.58.2012 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
05.12.2019 10:36 PR.0007.253.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:34 PR.0007.252.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 3 w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:33 PR.0007.251.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 4 w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:32 PR.0007.250.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 5 w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:30 PR.0007.249.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 6 w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:29 PR.0007.248.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:28 PR.0007.247.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę nr 780/XII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
05.12.2019 10:26 PR.0007.246.2019 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
05.12.2019 10:25 PR.0007.245.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 12 w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:24 PR.0007.244.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 10 w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:09 PR.0007.243.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 4 w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:07 PR.0007.242.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:05 PR.0007.241.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:04 PR.0007.240.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:03 PR.0007.239.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:01 PR.0007.238.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 10:00 PR.0007.237.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 09:59 PR.0007.236.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2020-2023
05.12.2019 09:58 PR.0007.235.2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
05.12.2019 09:55 PR.0007.234.2019 Uchwała w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej”
05.12.2019 09:47 PR.0007.233.2019 Uchwala w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.95.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich
05.12.2019 09:46 PR.0007.232.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.34.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenie wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
05.12.2019 09:40 PR.0007.231.2019 Uchwała w sprawie zasad udostępniania i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
05.12.2019 09:36 PR.0007.230.2019 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.104.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.05.2019 r. w sprawie przyznawania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie pokrycia dachu od strony południowej i zachodniej wieży głównej kościoła pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli
04.12.2019 10:01 PR.0007.229.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
04.12.2019 10:00 PR.0007.228.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
04.12.2019 09:58 PR.0007.227.2019 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019